Dokumenter og e-poster som hittil har vært holdt hemmelige for offentligheten viser at Oljedirektoratet og Olje- og energidepartementet har sittet på informasjon som viser potensielt milliardtap ved oljeutvinning i Barentshavet sørøst.

NRK omtalte saken tirsdag 27. oktober her.

Klimasøksmålet behandles i Høyesterett 4.-12. november. I den forbindelse sendte Regjeringsadvokaten fredag 21. august inn et notat til Høyesterett som hittil har vært ukjent for saksøkerne og allmennheten.

Bakgrunn

Våren 2013 la regjeringen Stoltenberg frem en stortingsmelding med forslag om å åpne Barentshavet sørøst (BSØ) for oljeboring. Ansvarlig statsråd var Ola Borten Moe.

I forbindelse med dette forslaget ble det laget en konsekvensutredning (KU), som inneholdt en økonomisk vurdering. Dette var den siste vurderingen Stortinget fikk før de behandlet åpningen.

De økonomiske vurderingene i KU er basert på to svært generelle scenarier («høyt» og «lavt»). Slik det ble fremstilt for Stortinget, viste de at oljevirksomheten i områdene ville være svært lønnsom.

Partene i klimasøksmålet har allerede vist at disse beregningene var beheftet med store feil. Nå viser det seg i tillegg at Oljedirektoratet (OD) har sittet på oppdaterte beregninger de ikke la frem for Stortinget, som viser at lønnsomheten for oljefeltene er tvilsom. Notatet er datert 8. mars, mens stortingsmeldingen, som inneholdt den utdaterte beregningen, ble lagt frem for Stortinget 26. april.

Parallelt med KU ble det gjort en grundigere kartlegging av olje- og gassressursene i BSØ. Kartleggingen dannet grunnlaget for den nye økonomiske analysen som til nå har vært ukjent utenfor OD og OED. Den til nå hemmelige analysen er grundigere enn den informasjonen som ble gitt Stortinget, og viser et helt annet og mye mer negativt resultat.  

Hovedkonklusjonene i analysen:

  • Feltene i BSØ har 25 prosent sjanse for netto negativ verdi med olje- og gassprisene som gjaldt i 2013.
  • Med 30 prosent lavere olje- og gasspris vil feltene ha negativ økonomisk verdi i gjennomsnittsscenariet. Oljedirektoratets forventninger til både olje- og gassprisen er i dag betydelig lavere enn 2013-anslaget, som er lagt til grunn i rapporten.

Oljeprisen som ble lagt til grunn i rapporten var på 120 dollar fatet, i dag er den rundt 40 dollar fatet.

Hvorfor er dette problematisk?

  • Denne grundigere analysen, som viser en mer betydelig risiko for økonomisk tap, ble aldri lagt frem for Stortinget, og er aldri gjort offentlig.
  • Analysen var ferdigstilt før Stortinget behandlet åpningen av BSØ, og før Stortingsmeldingen ble lagt frem 26. april. Stortinget fikk isteden presentert en utdatert analyse, beheftet med betydelige feil. Stortinget har behandlet åpningen av et område for oljevirksomhet på feilaktig og utdatert faktagrunnlag, og departementet har holdt tilbake oppdatert informasjon som viser at en oljeåpning vil kunne medføre et betydelig økonomisk tap for Norge.
  • Alle tall i rapporten er regnet om til nåverdi (“diskontert”). Dette viser at OD mener det er aktuelt å diskontere i slike økonomiske utredninger, selv om de har argumentert for at det ikke er nødvendig i sin argumentasjon i klimasøksmålet. 
  • Staten har ikke lagt frem dette notatet i retten selv om partene i klimasøksmålet har bedt om at alle aktuelle økonomiske vurderinger legges fram, og dette helt åpenbart faller innenfor denne kategorien. Staten har følgelig holdt tilbake relevant informasjon fra retten.

Du kan lese prosesskrivene om og de hemmelige dokumentene her eller nedenfor (lenker til mediearkiv på klimasøksmål.no kommer)

–        Oljedirektoratets analyse av 8. mars 2013

–        Oljedirektoratets redegjørelse 2. september 2020

–        Skriftlig forklaring fra Olje- og energidepartementet

–        Skriftlig forklaring fra Oljedirektoratet

–        Prosesskriv fra miljøorganisasjonene 31. august 2020

–        Prosesskriv fra Regjeringsadvokaten 3. september 2020

–        Prosesskriv fra miljøorganisasjonene 4. september 2020