Natur og Ungdom og Greenpeace har i dag saksøkt den norske stat for lovstridig oljeboring. Det er første gang miljøparagrafen i Grunnloven skal prøves for retten.

Gjennom den 23. konsesjonsrunden delte regjeringen i juni 2016 ut tillatelser til å bore etter olje i nye områder i Barentshavet. Totalt 13 oljeselskaper er tildelt ti lisenser, og Statoil har annonsert at de vil starte oljeleting i det nye området allerede neste sommer.

I forbindelse med revisjonen av Grunnloven i 2014 ble miljøparagrafen fornyet og forsterket, etter å ha vært “sovende” siden 1992. Den nye miljøparagrafen understreker at det er statens ansvar å verne om naturen og miljøet for framtidige generasjoner. Miljøparagrafen § 112 i Grunnloven slår fast at

“enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten” og at “statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetninger.”

– Vi mener staten har brutt med sitt ansvar for framtidige generasjoner ved å åpne opp for massiv oljeutvinning. Skal vi ha en klode å leve på i framtiden må vi ta klimaendringene på alvor og la oljen bli liggende i bakken, sier Ingrid Skjoldvær, leder i Natur og Ungdom.

For å unngå irreversible og ødeleggende klimaskader må verden begrense den globale oppvarmingen til 2 grader og mest sannsynlig også begrense den til 1,5 grader, ifølge FN og Parisavtalen.

En ny rapport fra Oil Change International basert på data fra FNs klimapanel og norske Rystad Energy, fastslår at det er nok kull, olje og gass i felt som allerede er i produksjon til å slippe ut klimagasser nok til å ta verden forbi to graders oppvarming. Videre fastslår rapporten at reservene i dagens olje- og gassproduserende felt alene, selv uten at noe mer kull blir brent i hele verden, er nok til å ta verden forbi 1,5 graders oppvarming. Det betyr at det er meningsløst å åpne nye oljefelt om man mener alvor med å stabilisere verdens klima innenfor Paris-avtalens mål.

Norge var i juni i år blant de første landene som ratifiserte klimaavtalen fra Paris.

– Samtidig som Erna Solberg signerte Paris-avtalen og lovet store utslippskutt, åpnet regjeringen for storstilt ny oljeleting i Barentshavet. Vi ber retten om å ugyldiggjøre disse lisensene ettersom mer olje vil føre til mer utslipp, ikke mindre, sier Truls Gulowsen, leder for Greenpeace i Norge.

Det foreligger et klart juridisk grunnlag for å gå til sak. I retten vil vi argumentere for at ny, klimaødeleggende oljeboring i Arktis er i strid med Grunnloven, og at tildelingen av nye oljelisenser derfor er ugyldige. Paris-avtalen og den globale enigheten om klimaproblemet, samt det begrensede karbonbudsjettet verden har til rådighet om vi skal nå disse målene, vil bli viktige beviser i saken. Vi anfører at Grunnloven setter en grense for hvilken risiko naturen kan utsettes for. At et langt varmere klima ikke bare setter materielle verdier i fare, men også liv og helse mange steder i verden, er vel kjent. Grunnloven § 112 gir norske borgere rett til å kreve at staten gjør sitt aller beste for å bidra til at oppvarmingen av kloden begrenses mest mulig, for å sikre naturmiljøet ikke bare for de som lever i dag, men for disses etterkommere. Vedtaket om tildeling av nye oljefelter tilrettelegger imidlertid for det motsatte; en videre oppvarming av klimaet langt inn i fremtiden. Denne tilretteleggingen er det ikke mulig å kompensere for ved tiltak andre steder i verden eller i Norge.

I tillegg til det ovenstående anfører vi også at vedtaket om tildeling av nye oljelisenser er ugyldig som følge av saksbehandlingsfeil, ettersom hensynet til klimaet og framtidig manglende lønnsomhet ikke er vurdert.

 

En rekke organisasjoner og enkeltpersoner har gitt støtteerklæringer og økonomiske bidrag til søksmålet. Blant annet støttes det av den verdenskjente forfatteren av Sofies verden, Jostein Gaarder: 

– Hvis all olje, kull og gass som finnes i verden skal utvinnes og slippes ut i atmosfæren, vil ikke vår sivilisasjon overleve. Likevel er det skremmende mange som mener at det er deres krystallklare rett å utnytte all oljen som finnes i deres land, sier Gaarder.

 

Den amerikanske klimaforskeren James Hansen mener at den norske regjeringens åpning for mer oljeboring er i strid med den vitenskapelige konsensus som underbygger Paris-avtalen: 

– Norge ser ut til å være fast bestemt på å sabotere Paris-avtalen før den i det hele tatt trer i kraft, skriver Hansen i et åpent brev til Erna Solberg.

De to erfarne advokatene Cathrine Hambro fra Wahl-Larsen Advokatfirma og Emanuel Feinberg fra Advokatfirmaet Glittertind representerer Natur og Ungdom og Greenpeace i rettsaken.

– Det er rimelig å ønske at spørsmålet om petroleumsutvinning i Barentshavet belyses så godt som mulig, også ved kvalitetskontroll fra domstolenes side, sier advokat Cathrine Hambro.

Det er forventet at rettsaken vil finne sted i løpet av 2017.

Les hele stevningen her, og på engelsk her.

Denne saken er historisk, men ikke unik. Over hele verden blir det stadig flere og sterkere klimarettsaker.