I dommen fra Oslo tingrett anerkjennes det at miljøparagrafen er en rettighetsbestemmelse, men staten frifinnes fordi retten mener at utslippseksporten fra norsk oljenæring ikke skal regnes

Fornøyd med at retten er enig i at §112 er en rettighetsbestemmelse

I dommen legges det til grunn at §112, miljøparagrafen i Grunnloven, er en rettighetsbestemmelse. Dette er ikke i samsvar med statens tolkning av paragrafen. Vi er fornøyd med tingretten har gitt §112 konkret innhold som rettighetsbestemmelse som kan sette grenser for hvor miljøskadelige vedtak staten kan gjøre. Prosessen har også bidratt til en bevisstgjøring og fylt miljøparagrafen med konkret innhold.

 

Retten er ikke enig i at staten må regne med utslipp i utlandet

Til tross for rettens anerkjennelse av at §112 er en rettighetsbestemmelse, har Oslo tingrett frifunnet staten. I dommen snevres det inn hvor bredt rettighetsbestemmelsen i miljøparagrafen gjelder, og det legges opp til at utslippene knyttet til norsk oljeeksport ikke omfattes av de rettighetene §112 gir. Når klimaproblemet er globalt mener vi det er helt klart at vi også har et ansvar utenfor våre landegrenser. Norge er verdens sjuende største eksportør av utslipp i dag, og det kan man ikke se bort ifra. Det har denne dommen gjort og det er vi skuffet over.

 

Les dommen i sin helhet her.