De Pano-uitzending over de crisis bij De Lijn schetst een onrustwekkend beeld van het openbaar vervoer in Vlaanderen. Nochtans legt de Vlaamse regering veel eieren in de mand van datzelfde openbaar vervoer om de klimaatopwarming en luchtvervuiling aan te pakken. [1] Greenpeace roept de bevoegde ministers Lydia Peeters en Zuhal Demir op om dringend de daad bij het woord te voegen.

In de actieplannen van de Vlaamse regering om de CO2-uitstoot en luchtvervuiling van ons verkeer aan te pakken wordt steevast verwezen naar het belang van een ambitieuze ‘modal shift’ naar duurzamere verplaatsingen.[2] Hierbij is een grote rol weggelegd voor het openbaar vervoer, maar de nodige daadkracht en investeringen blijven uit.

Reizigers hebben recht op betrouwbaar, frequent en comfortabel openbaar vervoer. De Pano-reportage toont aan dat de Vlaamse regering het De Lijn onmogelijk maakt dit te realiseren”, zegt Joeri Thijs van Greenpeace. “De Vlaamse regering verzaakt zo niet alleen aan een maatschappelijke kerntaak, ze doet ook het tegenovergestelde van wat ze beweert. Mensen worden niet verleid om hun auto aan de kant te laten staan. Integendeel, ze worden bijna de auto in gejaagd. Schone lucht en het klimaat zijn mee de dupe.”

De Vlaamse regering zet in op vervoersregio’s voor openbaar vervoer, maar experts en betrokkenen wezen al op het stuitende gebrek aan middelen om de ambities waar te maken.[3]

“Die vervoersregio’s dreigen een lege doos te worden. Het is goed om lokale besturen meer zeggenschap te geven, maar als investeringen achterblijven wordt dat een maat voor niets. Zonder een radicale ommekeer wordt het een onmogelijke opdracht om onze klimaat- en luchtkwaliteitsdoelen te respecteren en dreigen hoge geldboetes van Europa. Dat geld zouden we beter nu al proactief investeren in duurzame alternatieven voor de auto.”

Greenpeace lanceerde vorig jaar een pleidooi voor een nationaal mobiliteitspact, samen met partners als Trein Tram Bus, de Fietsersbond, Bond Beter Leefmilieu en Unizo.[4] Zo’n pact moet de alternatieven voor de auto versterken en maakt van het spoor de ruggengraat van een klimaatvriendelijk, efficiënt en betaalbaar openbaar vervoer.Het  Zo’n pact zou ook zorgen voor een betere samenwerking en coördinatie tussen de verschillende niveaus die bevoegd zijn voor mobiliteit.

Noten: 

[1] Uit het regeerakkoord: “Verder zal de mobiliteitsdruk de volgende jaren ongetwijfeld toenemen. De Regering zal daarom fors investeren in maatregelen die erop gericht zijn om burgers en bedrijven vlot te laten schakelen tussen verschillende vervoersmiddelen. Een openbaar vervoer, dat we groener en efficiënter maken, en de fiets bieden een weg uit de file in elke gemeente en stad. Met een gegarandeerde dienstverlening, extra aanbod en meer stiptheid zorgen we voor een betrouwbaar openbaar vervoer. […]”

“De Lijn moet verder uitgroeien tot een voorloper en zelfs voorbeeld inzake modern, hoogwaardig en betrouwbaar openbaar vervoer.”

[2] Uit het Vlaams Luchtbeleidsplan 2030: “Het aandeel duurzame modi (te voet, per (e-)step, (e-)fiets of speedpedelec, eigen of via deelsystemen, en met collectief vervoer of taxi moet voor heel Vlaanderen toenemen tot minstens 40%. Ook de vervoerregio’s krijgen deze doelstelling inzake ambitieuze modal shift. Voor de vervoerregio’s Vlaamse Rand, Antwerpen en Gent streven we zelfs naar een aandeel van duurzame modi van minstens 50%.” 

In 2018 schommelde dat rond de 35%.

[3] https://www.standaard.be/cnt/dmf20200219_04856519 

[4] https://storage.googleapis.com/planet4-belgium-stateless/2019/05/62372210-nl-oproeptoteennationaalmobiliteitspactin2019.pdf 

Contact: Greenpeace persdienst: 0496 26 31 91 –  [email protected]