Det er ulovligt at trawle i størstedelen af Øresund, men det sker alligevel gang på gang. Der skal strammes op på overvågning af området, hvis problemet skal løses.

Fartøj H214 på havet i Øresund

20. marts 2018, Fartøj H214 på havet i Øresund © Greenpeace

Greenpeace har over en længere periode modtaget indmeldinger om ulovlig trawling i det nordlige Øresund.

Derfor har vi i den sidste måneds tid overvåget området, og vores seje frivillige har – bevæbnet med natkikkerter og kameraer – trodset regn, sne og kulde for at dokumentere og afsløre fiskernes ulovlige aktiviteter.

Da vi i søndags havde indsamlet tilstrækkelig information, besluttede vi os for at sejle tættere på piratfiskerne i vores gummibåd.

Dels for at dokumentere aktiviteterne, men også for at informere fiskerne om, at det, de gør, er respektløst og ulovligt.

Trawling har været ulovligt i størstedelen af Øresund siden 1932, undtagen i den nordlige del. Men stimer af torsk samler sig i vintermånederne i netop denne del af sundet for at gyde.

Derfor er det forbudt at trawle her fra februar til marts. Desværre er stimerne for stor en fristelse for fiskerne, der på kort tid kan trawle sig til store fangster.

Øresund er en dansk-svensk naturperle

Sundet har en ganske særlig plads i mit hjerte, fordi det flyder lige uden for min dør, og fordi jeg hver dag krydser det, når jeg tager Øresundstoget fra Sverige til mit arbejde i København.

Jeg har tilbragt mange timer under overfladen, snorklende i fantastisk smukke ålegræsenge, hvor det vrimler med fisk. Og jeg glemmer aldrig første gang, da jeg var ude med mit paddlebord og kom helt tæt på en gruppe marsvin. Øresund er unikt. Sammenlignet med andre danske og svenske havområder, rummer det nemlig en enorm artsrigdom på et forholdsvist lille areal.

Her findes alt fra store arealer med ålegræs, der er hjemsted for et rigt dyreliv og samtidig er vigtige opvækstområder for fiskeyngel til imponerende stenrev, der vrimler med liv og gemmesteder. Der findes mere end 100 forskellige fiskearter, blandt andet sundets egen torskebestand, der er en vigtig kilde til genopbygning af bestandene af torsk i Kattegat og Skagerrak.

Øresundstorsken bidrager faktisk med næsten halvdelen af de torskelarver, der hvert år slår sig ned i disse to nærliggende havområder, og torskebestanden i Øresund er godt 100 gange mere produktiv end bestanden i Kattegat.

Forbud mod trawling

Heldigvis har Øresund siden 1932 været beskyttet af en aftale mellem Sverige og Danmark, der forbyder trawlfiskeri, som er en destruktiv måde at fange fisk på – ikke mindst bundtrawling.

Udover at bundtrawling ødelægger havbunden og dermed vigtige levesteder for fisk og andre dyr, bruger danske fiskere en type af bundtrawl, som er meget effektiv til at fange de store torsk. De store torsk er utroligt vigtige for bestandens levedygtighed, da store hunner producerer flere og større æg sammenlignet med små hunner.

Forbuddet mod trawling fra 1932 gælder hele året rundt og dækker næsten hele Øresund. Nord for en linje trukket mellem Ellekilde Hage og Lerberget gælder forbuddet mod trawlfiskeri dog udelukkende, hvis der trawles inden for tre sømil af den danske kyst samt inden for fire sømil af den svenske kyst. Området uden for de henholdsvis tre og fire sømil kaldes også “Kilen”, og her gælder forbuddet fra 1932 ikke.

Dog begrænser nyere lovgivning trawling i Kilen, nemlig EU’s såkaldte fiskestop for torsk i perioden 1. februar til 31. marts, som er kommet på plads for netop at give ro til torsken under dens gydeperiode.

Fanget med trawlet i vandet

Desværre er det tydeligt, at ikke alle fiskere overholder forbuddet mod trawling i Øresund.

Medier har jævnligt kunnet berette om, hvordan lokale beboere og institutioner, for eksempel Øresundsakvariet, har observeret og anmeldt piratfiskeri i området til Fiskeristyrelsen.

De lokale observationer bakkes op af tidligere udtalelser fra den danske fiskerikontrol og den svenske kystvagt samt af aktindsigt i henvendelser, indrapporteringer, påtalebegæringer og afgørelser i forbindelse med muligt ulovligt fiskeri i Øresund i perioden 1. januar 2005 til dags dato.

Det er blandt andet i torskens gydeperiode fra december til slutningen af marts, at der er problemer. Her står øresundstorskene i store stimer tæt på havbunden. Desuden fremgår det på Gillelejes fiskeauktions hjemmeside, at der i flere tilfælde er registreret landinger af torsk fanget med trawl i Øresund i lukkeperioden.

Det bekræfter desværre, at ulovligt fiskeri fortsat finder sted i området – endda åbenlyst og tilsyneladende uden konsekvenser.

Det er tid til handling

Første skridt på vejen til et Øresund uden ulovligt fiskeri er, at fiskerikontrollen strammer op på overvågningen af området, så det ikke længere er muligt for piratfiskere at bryde forbuddet uden at blive opdaget og straffet af myndighederne.

Et skridt kunne være, at der kigges på muligheden for, at erhvervsfartøjer under 12 meter også skal have VMS (vessel monitoring system) installeret ombord, især fartøjer, der bruger bundslæbende redskaber.

De fartøjer, vi har fanget i at fiske ulovligt, er trawlere under 12 meter, og det bekræfter vores formodning om, at det illegale fiskeri primært foregår fra mindre trawlere, der ikke er underlagt kravene om brug af fartøjsovervågningssystemet VMS.

I dag skal fartøjer over 12 meter hver time via VMS angive fartøjsposition, så myndighederne på den måde kan følge fartøjerne, koble satellittdata sammen med fiskernes elektroniske logbøger og fuldstændig kortlægge fiskernes aktiviteter.

Øresund skal beskyttes nu

I april 2017 foreslog Greenpeace sammen med flere andre ngo’er og kommuner på begge sider af sundet, at Danmark og Sverige skal indgå en ny fælles aftale om beskyttelse af Øresund, der tager udgangspunkt i naturbeskyttelse og bæredygtig brug af Øresund.

En aftale, som derfor også bør indebære et stop for den skadelige sandsugning, der stadig finder sted i området.

Siden da har Radikale Venstre fremsat et forslag til folketingsbeslutning, der opfordrer regeringen til at undersøge mulighederne for at etablere et beskyttet naturområde i Øresund.

Øresund fortjener ikke destruktivt fiskeri og minedrift

Hvis vi kan få piraterne væk, sætte et stop for sandsugning og omdanne Øresund til et havreservat, får vi et fantastisk eksempel på god forvaltning af et havområde, som Danmark og Sverige kan være stolte af og vise frem for resten af verden.

Og til gavn for de mange mennesker, der hvert år nyder godt af Øresunds fantastiske rigdomme på bæredygtig vis.

Kommentarer

Skriv en kommentar