Vindkraft

Det haster med å omstille oss fra fossil til fornybar energi. Når vi skal redusere bruken av olje, kull og gass, trenger vi mer fornybar energi, også fra vindkraft. Det må skje på en så skånsom måte som mulig for naturen, og i tråd med menneskerettighetene.

Vindpark i Fukushima.
Havvindpark Gunfleet Sands i Nordsjøen

Hvorfor vi trenger vindkraft

Mer enn 80 prosent av verdens energibruk er i dag fra fossile energikilder som kull, olje og gass. For å bremse klimaendringene må disse energikildene fases ut raskt. Vi må redusere forbruket og effektivisere energiforbruket, men når vi skal elektrifisere samfunnet, må vi også erstatte mye av den fossile energien med fornybar energi som sol-, vind- og vannkraft. Vindkraft i Norge kan bygges både på land og til havs. Begge steder vil vindturbiner legge beslag på naturen. I Norge har det det siste tiåret gått raskt med utbygging av vindkraft på land, noe som har bydd på problemer. Det har blitt godkjent vindparker i urørt og rødlista natur, den ferdig utbygde vindparken på Fosen bryter ifølge Høyesterett med urfolks rettigheter, og ved flere vindparker har parkene blitt seende annerledes ut enn hva som ble godkjent i konsesjonssøknaden. Flere av konsekvensutredningene har også vært mangelfulle når det gjelder natur og miljø.

Nå er det et momentum for vindkraft til havs. Regjeringen har satt et mål for hvor mye som skal være bygd ut i 2040, og det vil i tiden fremover deles ut en rekke konsesjoner til vindkraft til havs. Vindkraft til havs vil være viktig for å bygge ut mer fornybar energi, så vi kan erstatte den klimafiendtlige, fossile energien. Men her er det viktig å lære av feilene som ble gjort med vindkraft på land.

Det viktigste er å redusere energibehovet gjennom reduksjon av forbruk og effektivisering, men vi trenger mer fornybar energi. Man kommer ikke utenom at fornybar energi har en miljøbelastning, så det er viktig at utbyggingene gjøres så skånsomme som mulig. Da kan vi unngå dilemmaet hvor vi må velge mellom natur og klima.

Hva vi gjør med vindkraft

Det er mulig å bygge vindkraft på naturens premisser. Sammen med en rekke miljøorganisasjoner krever vi et kunnskapsløft for norsk natur, slik at vi vet hvilke verdier som står på spill. Vindkraft er ikke et enten-eller-spørsmål. Ikke alle foreslåtte vindkraftverk bør bygges. Men ikke alle bør avslås heller. Med gode nok prosesser og utredninger vil det være mulig å bygge vind, både på land og til havs, med akseptable konsekvenser for naturen, og i tråd med urfolks rettigheter.

Nå følger vi prosessene med havvind tett. Samtidig som vi mener det er bra at det settes konkrete mål for hvor mye havvind Norge skal bygge ut fremover, mener vi det må følges opp med nøye konsekvensutredninger av konsekvensene for natur og miljø. Vi jobber for at forvaltningen lærer av feilene som ble gjort med vindkraft på land. På den måten kan vi sikre en mer skånsom utbygging av vindkraft til havs.

Mer fornybar energi vil være nødvendig om Norge skal klare å få opp fornybarandelen i energiforbruket, få ned klimagassutslippene og unngå klimakatastrofe. Da vil vi bidra med å gjøre utbyggingene så skånsomme som mulig.

Ungdommer setter opp en vindturbin i Thailand.

Lær mer om sakene