Et skip er i ferd med å overføre last med giftig avløpsvann fra norsk oljeindustri til renseanlegget RGS Nordic på Skælskør i Danmark.
Et skip er i ferd med å overføre last med giftig avløpsvann fra norsk oljeindustri til renseanlegget RGS Nordic på Skælskør i Danmark. © Greenpeace / Sune Scheller

Equinor eksporterer hvert år opptil 150.000 tonn med produsert vann, som inneholder giftige og kreftfremkallende kjemikalier, til Danmark. Oljevannet slippes ut i danske havområder, og lokale fiskere melder om massedød i fiskebestandene. 

Såkalt produsert vann er et uunngåelig avfallsprodukt fra oljeproduksjon. Når Equinor og andre selskaper pumper opp olje, følger det med vann. Dette vannet inneholder lave konsentrasjoner av olje, selv etter at det har blitt separert og renset. I tillegg inneholder det produserte vannet også kjemiske stoffer som kan være skadelige for miljøet. Det gjelder både stoffer som naturlig er i olja, men også kjemikalier som har blitt tilsatt under bore- og produksjonsprosessen.

Ved Mongstad, Norges største oljemottak, tar Equinor imot olje fra en rekke oljefelt. Inn med olja kommer også store mengder produsert vann. Men i stedet for å betale for å rense det produserte vannet i Norge, sender Equinor hvert år mellom 100.000-150.000 tonn avfall til Agersø Sund i Danmark. Eksporten går via det danske selskapet RGS Nordic. Etter rensing pumper RGS Nordic det produserte vannet ut rett ut i et såkalt Natura 2000-område, et naturområde med ekstra vern på grunn av viktig biologisk mangfold. 

LES OGSÅ: Seier! Danmark stopper importen av giftig norsk oljevann

Giftige kjemikalier fra Equinors produserte vann slippes rett ut i danske havområder

Problemet er bare at renseprosessene ikke renser vannet godt nok. En konsulentrapport fra 2015, som som danske medier viser til, fant høye verdier av det giftige og kreftfremkallende fluorstoffet PFOS ved røret der avfallsvannet slippes ut i havet. PFOS-verdiene var 6000 ganger høyere enn det som tillates. PFOS kalles “evighetskjemikalier”, ettersom de brytes svært sakte ned og hoper seg opp i kroppen om vi får dem i oss.

En rapport fra 2021 viser at 80 prosent av alle stikkprøvene tatt mellom 2005 og 2020 hadde høyere verdier av PFOS enn dagens tillatte maksverdier. 

I tillegg til de høye verdiene av PFOS, er konsentrasjonen til 17 av 24 de miljøskadelig stoffene som RGS behandler høyere enn tillatte maksverdier. Det viser prøver fra havområdene hvor avfallsvannet slippes ut. Prøveresultatene er gjengitt i RGS Nordics siste søknad om en ny miljøgodkjennelse. Dette viser at selskapet selv vet om problemet – uten at noe har blitt gjort.

Hvilke giftstoffer som skyldes avfallet fra Equinor, er vanskelig å fastslå, men rapporten fra 2021 peker særlig på oljeindustrien som grunnen til høye konsentrasjoner av tjærestoffer, såkalte PAH-er. Det konkluderes med at konsentrasjonen er så høy at det har blitt påført vedvarende og akutt skade på havmiljøet. Ifølge Mattilsynet kan enkelte PAH-er skade arvestoff og føre til kreft.

Ulovlig avfallseksport

Eksport av farlig avfall til andre land er forbudt under Baselkonvensjonen. Norge ratifiserte konvensjonen i 1990, ett år etter at verden ble enige om den. Det kan imidlertid gjøres unntak fra forbudet mot eksport av avfall. Hvis landet hvor avfallet genereres ikke har kapasitet til å håndtere avfallet, kan eksporten være lovlig. Det fordrer at mottakerlandet kan behandle avfallet uten å føre til miljøskade, og at avfallet kan nyttiggjøres. 

Overfor NRK har RGS Nordic innrømmet at utslippene påvirker miljøet negativt. Det er også et spørsmål om hvorvidt man kan si at det produserte vannet nyttiggjøres, da svært lite av avfallet faktisk gjenbrukes. 

Jusprofessor Ole Kristian Fauchald sier til NRK at han mener eksporten bryter med Baselkonvensjonen, en internasjonal konvensjon som regulerer eksport av farlig avfall. Fauchald påpeker at Norge har en plikt til å gripe inn og stanse eksporten når det kommer frem at avfallet ikke behandles tilstrekkelig. Ledende danske jusprofessorer mener også at Equinors eksport er ulovlig etter EU-lov. Saken er nå på vei til å bli et storpolitisk tema i Danmark.

At det ikke var kapasitet til å håndtere det giftige avfallet i 1999, da eksporten startet, er én ting. Men Equinor har heller ikke tatt kostnadene ved å bygge opp kapasiteten til å håndtere dette avfallet i løpet av de 24 årene som har gått. I stedet har de eksportert problemet  Danmark. Dette viser at Equinor er en kynisk forurenser som ikke vil betale. 

I 2020 snudde plutselig det norske Miljødirektoratet og sa at Norge likevel har kapasitet til å håndtere avfallet. Dette fikk Equinor til å steile, mens danske myndigheter avslo Equinors søknad om å eksportere det farlige avfallet til Danmark. Men i stedet for å ta ansvar for eget avfall lurte Equinor seg unna regelverket. Eksporten til Danmark fortsatte via et datterselskap av RGS Nordic. 

Til NRK fastslår nevnte jusprofessor Fauchald at Norge kan ha bidratt til ugyldige vedtak, gjennom å gi feilaktige opplysninger om kapasiteten til å håndtere avfallet.

LES OGSÅ: Aksjon på Mongstad mot Equinors eksport av oljevann

Konsekvensene lokalt

Lokale fiskere danske medier har snakket med, sier at kjemikalieutslippene fra RGS Nordic i Agersø sund har ført til massedød i fiskebestandene. Før gikk områdene for å være blant de beste fiskeområdene i hele Danmark, men etter at utslippene begynte, døde det meste av livet i havet. Alarmen gikk første gang i 2003, da en dykker fant mye død fisk i nærheten av utslippsrøret hvor det giftige avfallet pumpes ut i havet.

Equinor eier mye av ansvaret for miljøødeleggelsen lokalt i Agersø. Mellom 2006 og 2020 anslås det at Equinor har sendt svimlende 2 millioner tonn med giftholdig produsert vann.

Hvorfor renser ikke Equinor vannet i Norge?

Det enkle svaret er nok at det er billigere og lettere å sende det til Danmark. Tidligere har Norge hatt strengere grenseverdier enn Danmark, for eksempel for PFOS. I 2006 ble det eksportert vann med rester av PFOS-holdig brannskum som ble brukt for å slukke en brann på et tankanlegg. Dette vannet kunne ikke deponeres i Norge på grunn av for høye konsentrasjoner av PFOS, og ble da eksportert til Danmark, hvor kravene var mindre strenge. 

Lokalpolitikere i nærheten av Agersø har spurt hvorfor ikke vannet kan slippes ut i Norge, om det er så rent som selskapene bak hevder. I 2013 planla Equinor, den gang kjent som Statoil, å øke utslippene av produsert vann ved Fensfjorden i nærheten av Mongstad. Dette ble møtt med store protester lokalt. Innbyggerne i nærheten av fjorden ville ikke ha store utslipp av giftige stoffer i nærmiljøet sitt, og det endte med at Statoil fortsatte eksporten til Danmark.

Hva krever vi?

“Forurenser betaler” er et grunnleggende prinsipp i forurensningsloven. Nå er det på tide at Equinor gjør nettopp det. Den ulovlige eksporten av farlig avfall til Danmark må stoppes umiddelbart. 

Norske myndigheter må stille krav til at Equinor bygger opp kapasitet for å håndtere avfallet her hjemme i Norge, slik Baselkonvensjonen krever. Inntil denne kapasiteten er bygd opp, må oljeproduksjonen eventuelt reduseres og tilpasses til den kapasiteten for å håndtere avfallet fra produsert vann som finnes i dag. 

Ved behandling av produsert vann i Norge må det stilles strenge miljøkrav. I Danmark har danske medier rapportert om at rensingen ikke har skjedd ved bruk av den best tilgjengelige teknologien. Det kan ikke tillates i Norge. I tillegg må Equinor betale for en uavhengig overvåkning av den økologiske tilstanden i havområdene hvor avfallsvannet slippes ut avfallsvannet. Om den økologiske tilstanden forringes, må miljøkravene skjerpes ytterligere.

Fakta om giftstoffene i det produserte vannet

Det forurensede oljevannet fra Norge renses av RGS Nordic. Når avfallsvannet dumpes i havet, inneholder det likevel høye konsentrasjoner av giftige stoffer. Flere av stoffene man finner i havet er kreftfremkallende, hormonforstyrrende og i enkelte tilfeller nerveskadende:

  • PFAS: PFAS er en samlebetegnelse for flere tusen fluorholdige stoffer, ofte beskrevet som “evighetskjemikalier” fordi de er ikke brytes ned i naturen. PFAS kan gi nedsatt immunforsvar, påvirke leveren, redusere effekten av vaksiner og påvirke fertiliteten. Dessuten er PFAS antatt å være kreftfremkallende. PFOS, hvor prøver fra utslippsstedet viser konsentrasjoner 6000 ganger høyere enn tillatte grenseverdier, er et stoff som hører inn under denne samlebetegnelsen.
  • Kvikksølv: Kvikksølv er et tungmetall og en av de farligste miljøgiftene. Det kan blant annet skade sentralnervesystemet, gi fosterskader og er kreftfremkallende. På grunn av kvikksølvs alvorlige konsekvenser for mennesker og miljø er det uønsket eller forbudt å bruke i de fleste produkter.
  • Tjærestoff: Benzo(a)pyren (BaP) er det mest kreftfremkallende av alle tjærestoffer. Det har også flere andre helseskadelige egenskaper og kan blant annet påvirke immunforsvaret, fertiliteten og gi skader på arveanlegg.
  • Barium: Barium er et såkalt alkalisk jordmetall, som er både miljøskadelig og helseskadelig. Barium er oppløselig i vann og tas derfor opp – akkurat som de andre stoffene – i fisk og andre levende organismer. Dessuten er ikke barium nedbrytbart, noe som betyr at det kan finnes veldig lenge etter utslipp og at det kan spres over store avstander.