Arctic Sea Ice. © Nick Cobbing / Greenpeace
Små isflak nord for iskantsonen.

Her er seks gode grunner til å være imot Wisting lokalt.

Equinor planlegger nå oljefeltet Wisting. Om det godkjennes, vil det bli verdens nordligste oljefelt, og det vil bli en katastrofe for natur og klima. Men oljefeltet vil også kunne påvirke Finnmark negativt. Her er seks gode grunner til at innbyggere i Finnmark bør være imot Wisting.

1. Sårbar natur vil trues

Wisting er planlagt bygd rett i nærheten av den verdifulle iskantsonen. Den kan du lese mer om her. Kort oppsummert vil en oljeulykke i nærheten av iskantsonen true det biologiske mangfoldet i iskantsonen. Dette er blant de mest produktive havområdene i verden. Iskantsonen er viktig for flere sjøfuglbestander, som den rødlistede lomvien, og fiskebestandene i Barentshavet, inkludert kommersielt viktige fisk som torsk og hyse. 

LES OGSÅ: Oljefeltet Wisting vil være en katastrofe for natur og klima

2. Strømprisen kan øke

Equinor sier de må bygge ut Wisting-feltet med strøm fra land. Selskapet oppgir at Wisting vil bruke opp mot 0,5 TWh i året, men de har ikke utredet hvordan det kommer til å påvirke strømprisen. Elektrifiseringen av Wisting vil komme på toppen av planene om å elektrifisere Melkøya-anlegget, som vil legge beslag på omtrent 2,5 TWh. Selv om strømprisen i Finnmark er relativt lav i forhold til resten av landet i dag, vill 3 TWh til disse prosjektene kunne øke strømprisen betydelig.

I sitt innspill til konsekvensutredningen påpeker Alta kommune at elektrifiseringen av Wisting ikke er tilstrekkelig vurdert “med tanke på øvrig næringsutvikling og forsyningssikkerhet”.

3. Grønt næringsliv kan stoppes

En viktig faktor for å utvikle ny industri er i de fleste tilfeller tilgang til billig strøm. Nå har industriaktører, som Green Ammonia Berlevåg slått alarm om at elektrifiseringen av Wisting på toppen av Melkøya kan spise opp hele strømoverskuddet i Finnmark, og dermed stoppe utviklingen av en industri som produserer grønt hydrogen. Det vil bety færre arbeidsplasser lokalt.

LES OGSÅ: ​​Kan hydrogen gjøre gass miljøvennlig? 

4. Ingen nye arbeidsplasser lokalt, og få eller ingen ringvirkninger

Når Equinor selv snakker om Wisting, fremstiller de det som at Wisting vil skape 28.000 nye arbeidsplasser. Når fagforeningsleder Jørn Eggum har omtalt prosjektet, har han attpåtil fremstilt det som at alle disse jobbene vil komme i Nord-Norge. Sannheten er en ganske annen.

Sammen med andre miljøorganisasjoner bestilte vi en gjennomgang av ringvirkningsanalysen Equinor har gjort fra selskapet Vista Analyse. Gjennomgangen viser at prosjektet ikke vil skape 28.000 nye arbeidsplasser, men snarere opprettholde allerede eksisterende arbeidsplasser. Lokalt er det snakk om i underkant av 140 arbeidsplasser i året i utbyggingsperioden, men dette er altså ikke nye arbeidsplasser. Vista viser til Equinors egen utredning, og peker på at de forventede lokale ringvirkningene er overdrevne.

Erfaringer med petroleumsprosjekter i Nord-Norge viser at mange av de “lokale” jobbene blir tatt av pendlere, som ikke bidrar til ringvirkninger i for eksempel Hammerfest, i form av å legge igjen penger i butikker, restauranter, frisører, eller å flytte nordover med familien sin, med alt det innebærer av behov for tjenester og arbeidsplasser. Vista Analyse påpeker også at det kan bli vanskeligere å gjennomføre et grønt skifte hvis samfunnet låser seg til petroleumsvirksomhet, fordi det binder opp arbeidskraft, og for Wistings del også store mengder strøm som kunne blitt brukt til å utvikle grønne arbeidsplasser.

Heller ikke i utvinningsfasen vil Wisting bidra med særlig til jobber lokalt. Det har tidligere vært snakk om ilandføring av olja til en oljeterminal på Veidnes, men disse planene har ikke Equinor tatt videre. Dette har fått kritikk fra både Hammerfest og Nordkapp kommune.

Reindeer in Norway. © Christian Åslund / Greenpeace
Rein i nærheten av Honningsvåg.

5. Ny strømlinje vil true samers rettigheter, og det kan bli press for mer vindkraftutbygging  

Skal Wisting kunne elektrifiseres må strømnettet utbedres. Det er planer om en utbygging av 420v-strømlinja fra Skaidi til Hammerfest, men dette vil true samiske rettigheter på grunn av traseen til strømlinja, som skal gå over et reinbeiteområde. 

Det økte kraftbehovet Wisting vil gi vil også føre til press for mer vindkraftutbygging på land i Finnmark. 

6. Uklare virkninger for fiskerinæringen

Som tidligere nevnt, har ikke Equinor utredet hvilke konsekvenser et stort oljeutslipp vil kunne få for fiskebestandene som er avhengige av den biologisk viktige iskantsonen. Når man vet hvor viktig dette området er for kommersielt viktige bestander som torsk burde man kreve skikkelige utredninger av dette. Blir kommersielt viktige fiskebestander rammet, vil det kunne ha dramatiske konsekvenser for fiskerinæringen i Finnmark.

Wisting sees også av oljeindustrien på som en døråpner for videre olje- og gassutvinning i Barentshavet. Det kan føre til flere arealkonflikter mellom olja og fisken, og fra Nordsjøen er erfaringen at det er fiskerinæringa som taper den kampen.

Wisting vil ha en rekke konsekvenser for klima, natur og for folk i Finnmark. Derfor krever vi at regjeringen og Stortinget setter foten ned for Equinor, og stopper Wisting.

Vil du bidra til å stoppe verdens nordligste oljefelt? Skriv under på kampanjen vår: