De seks klimaaktivistene (fra venstre): Ingrid Skjoldvær, Ella Marie Hætta Isaksen, Lasse Bjørn, Mia Cathryn Chamberlain, Gaute Eiterjord og Gina Gylver (foran). Foto: Greenpeace/Lasse Fløde

Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) har utsatt behandlingen av klimaklagen mot den norske stat om ny oljeboring i Arktis. Dette gjøres i påvente av at tre andre klimasaker behandles ferdig.

– Det er positivt at domstolen ønsker å slå fast hvilket overordnet ansvar stater har for å ivareta menneskerettighetene i møte med klimakrisen gjennom de tre andre sakene. Utfallet av disse vil derfor være viktig også for behandlingen av vår sak, sier Gina Gylver, leder i Natur og Ungdom og en av aktivistene bak klimaklagen.

Seks unge klimaaktivister, Natur og Ungdom og Greenpeace klaget i 2021 inn klimasøksmålet til EMD. Miljøvernerne mener at det bryter med grunnleggende menneskerettigheter at den norske staten åpner for ny oljeboring som vil øke klimagassutslippene i en tid der verdensomspennende avkarbonisering er avgjørende for å beskytte menneskers liv og levebrød.

De tre klimasakene som skal behandles før den norske, er fra miljøvernere i Portugal, Sveits og Frankrike, og skal gå i EMDs storkammer. Disse sakene dreier seg om i hvilken grad stater har iverksatt nødvendige og passende tiltak for å beskytte rettighetene etter menneskerettighetskonvensjonen i klimakrisen. Den norske saken argumenterer mer spesifikt for at tillatelser for nye utvinningsprosjekter er i strid med menneskerettighetene.

EMD har ikke kunngjort når de ulike klimasakene vil være ferdig behandlet.

Les mer om klimaklagen her
Bilder og videoer her