Kutt i norsk oljeproduksjon er et effektivt klimatiltak, mener ti norske økonomer. ”Oljebransjens klima-argumentasjon er avkledd en gang for alle,” sier Greenpeace-leder Truls Gulowsen.

Å redusere norske oljeproduksjon, er en effektiv måte å kutte globale klimagassutslipp på, mener ti anerkjente, norske økonomer. I en viktig, ny forskningsartikkel tar økonomene til orde for å kutte tildelingen av nye letelisenser for olje.

– Dette stikker hull på oljeindustriens klimaargumenter en gang for alle, sier Truls Gulowsen, leder i Greenpeace- Norge

Greenpeace får støtte

Greenpeace og Natur og Ungdom saksøkte i fjor staten for brudd på Grunnlovens miljøparagraf § 112 over tildeling av ti nye oljelisenser i et nytt område i Barentshavet.

Paragrafen forplikter staten til å ivareta innbyggernes og etterkommernes rett til et trygt og godt miljø, og argumentet var nettopp at de nye oljelisensene ville øke de globale utslippene. Oljeindustrien og staten på sin side, har argumentert med at norsk olje ikke nødvendigvis øker globale utslipp. Nå får Greenpeace støtte for sitt syn fra norske økonomer: ”Om Norge ønsker å bidra mer til å begrense oppvarmingen enn internasjonale avtaler forplikter oss til, kan redusert oljeutvinning være en kostnadseffektiv måte å gjøre det på. De mest nærliggende virkemidlene vil da være begrenset lisenstildeling og/eller en avgift per utvunnet enhet,” kan man lese i artikkelen fra de ti forfatterne.

– Ingen kan lenger si at norsk oljeproduksjon bidrar til reduserte klimagassutslipp globalt, sier Gulowsen

– Kutt antallet oljelisenser

Da saken var oppe i tingretten i, ble staten frikjent for brudd på miljøparagrafen. En av årsakene var at retten ikke fant det tilstrekkelig bevist at den norske oljeproduksjonen skadet miljøet på en måte som brøt miljølovgivningen. Med den nye rapporten står Greenpeace bedre rustet før anken behandles i lagmannsretten neste år.

– Denne studien føyer seg inn i rekken av tungt bevismateriale vi har for at nye oljelisenser i Barentshavet ødelegger klimaet og framtida for kommende generasjoner, sier Gulowsen.

Det er ingen hvem som helst som har publisert den viktige studien. Bak forskningsartikkelen i Samfunnsøkonomen står blant annet Didrik Lund, som er professor ved økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo, professor Knut Einar Rosendahl, ved Norges miljø- og biovitenskapelig universitet, og Taran Fæhn, forskningsleder ved Statistisk Sentralbyrå. Rådet om å gi insentiver til kutt i oljeproduksjonen står sentralt. I artikkelen tilbakeviser de oljeindustriens argumenter om at kutt i norsk oljeproduksjon raskt vil bli erstattet av økt produksjon i andre land.

– Det er mange økonomiske argumenter for å ta tak i oljekutt som bidrag i klimapolitikken, sier Fæhn til Klassekampen som først omtalte saken. Om man skal kutte oljeproduksjonen, mener de ti ekspertene, i likhet med Greenpeace, at det mest fornuftige vil være å redusere antallet nye letelisenser.

537 000 mennesker fra hele verden har så langt skrevet under på et opprop som støtter søksmålet mot den norske stat. I tillegg til Natur og Ungdom og Greenpeace, er Besteforeldrenes klimaaksjon partshjelp i søksmålet. Da lisensene ble tildelt, var det første gang på 20 år at staten åpnet så store nye områder for oljevirksomhet i Arktis. Organisasjonene mener at klimatrusselen er så alvorlig at det haster å få stanset de omstridte oljelisensene.

Les artikkelen i Samfunnsøkonomen.