Urfolk

De aller første miljøforkjemperne blir ofte oversett i historien – nemlig urfolk. I over 500 år har mange urfolk kjempet mot at deres levemåter skal gå tapt på grunn av kolonisering, plyndring, slaveri og overutnyttelse av naturressurser.

Same under en demonstrasjon nord i Finland i 2018
Medlemmer av Apurina-stammen i Brasil.

Problemene mange urfolk opplever

Kampen for urfolks rettigheter er viktigere enn noen gang, både her i Norden og i verden. Vi nærmer oss et avgjørende øyeblikk i behovet for klimatiltak og vern av naturen, og miljøbevegelsen må alliere seg med urbefolkningen.

Brudd på urfolks rettigheter fortsetter å være et problem i dag. Disse rettighetene må sikres og styrkes. Miljøbevegelsen må alliere seg med urfolk i verden, og storsamfunnet må dra nytte av deres rike kunnskap om hvordan naturen forvaltes på en bærekraftig måte.

Hva vi gjør for urfolk

Greenpeace har stor respekt for urfolkssamfunn og en intensjon om å forbedre måten organisasjonen vår samhandler på og arbeider med dem.

I solidaritet og samarbeid med urfolk og allierte overvåker og dokumenterer vi avskoging, miljøkriminalitet og menneskerettighetsbrudd. Urfolks inngående kjennskap til truede naturområder rundt om i verden kommer godt med når vi utfører undersøkelser, og vi er opptatt av å løfte og forsterke urfolks stemmer i aktivismen og påvirkningsarbeidet vårt.

Urfolk protesterer i Amazonas. Foto: Fernanda Ligabue, Greenpeace

Lær mer om sakene