Arbeidet med å få på plass et europeisk kraftnett over Nordsjøen for å
kunne utnytte vind- og bølgekraftressursene skyter nå omsider fart:
Nordsjølandene etablerte 7. desember et felles ”offshore grid
initiative”
for å kunne forbinde de planlagte vindparkene både på land
og til havs.

Greenpeace har store forventninger til dette samarbeidet
kan legge grunnlaget for å bygge ut den infrastrukturen Europa trenger
for å kunne utnytte fornybar kraft i stor skala. Behovet for dette ble
identifisert allerede på Nordsjøkonferansen i Bergen i 2002.

Frigjøring av norsk vannkraftkapasitet som ’batteri’ for å kunne møte
den variable vindkraften er et avgjørende element for å få full effekt
av de nye fornybar-planene, sammen med utbygging av et felles supernett
over Nordsjøen. Frigjøring av norsk vannkraft for å kunne fungere som
effektiv effektreserve for Europa vil krever omfattende
strømsparetiltak, ettersom i dagens Norge bruker mye av denne kraften
til lavkvalitets oppvarming av bygg. Bruk av frigjort norsk vannkraft
som europeisk effektreserve framfor byggoppvarming vil være både
lønnsomt og miljømessig gunstig. Norge er en av de største strømsløserne i verden, og har et enormt potensiale for å spare strøm gjennom både energieffektivisering, etterisolering av bygg og overgang til andre energikilder som pellets og varmepumper til oppvarming. Hittil har politikerne ikke vært interessert i strømsparing.

Norge arbeider med flere nye overføringskabler til Europa, men var fram til februar 2010 ikke representert i denne gruppen. Olje- og Energidepartementet opplyser at Norge fikk tilbud om deltakelse i en tidlig fase, men da takket nei.

Departementet understreker at det ikke er tvil om at Norge har en viktig rolle å spille i et slikt Nordsjø-initiativ, og at de ønsker at Norge også skal være med på den europeiske satsingen på onshore og offshore vindkraftutbygging, ikke kun fungere som vannkraftbatteri for andres utbygging. Greenpeace er 100% enige, og ønsker Olje- og Energidepartementet lykke til med Nordsjøsamarbeid, norsk el-frigjøring
og vindkraftutbygging som monner.

Norge ble medlem av gruppen 2. februar 2010

Se omtale av Nordsjøinitiativet i the Guardian

Greenpeace publiserte en detaljert rapport om mulighetene og behovet for
et Nordsjø-nett i 2008