Etter kritiske spørsmål fra Stortingets energi- og miljøkomite måtte Ola Borten Moe legge frem en tilleggsmelding om boring i isfylte farvann i Barentshavet sørøst.

OPPDATERING: Stortingsbehandlingen endte med at områdene ble åpnet, inkludert de som av og til er isdekket, men det ble samtidig presisert at aktivitet i isfylte farvann fortsatt ikke vil være tillatt på norsk sokkel.Uklarheten kan bli en problematisk seier for oljeindustrien, som i tilfelle må operere med meget flyttbare installasjoner. Uansett er det vitkig at prinsippet om forbud mot boriong i is ble opprettholdt, med gode grunner.

Greenpeace er glad for at komiteen ikke aksepterer hasteprosessen OED har lagt opp til, og at de stiller spørsmålstegn ved den foreslåtte hasteprosessen som innebærer åpning for oljeboring i isfylte farvann for første gang i Norges historie – uten demokratisk debatt og uten respekt for faglige råd.

Greenpeace aksjonerte mot russisk oljeboring i isfylt farvann i august 2012

- Alle faglige råd tilsier at de isfylte områdene helt nord i Barentshavet ikke kan åpnes for oljeboring. Vi forutsetter at komiteen holder disse sårbare områdene utenom den planlagte åpningsprosessen og respekterer Polarinstituttets råd om at det minst må legges en buffersone på minst 50 kilometer iskanten, sier Truls Gulowsen i Greenpeace.

Vi roste Utenriksminister Espen Barth Eide da han blant annet på Dagsnytt 18 1. november bekreftet at det definitivt ikke er norsk politikk å bore i islagte områder. Dette er innsikt  Borten Moe ser ut til å ha glemt i sin iver etter å gjøre nye sårbare områder tilgjengelige for oljeindustrien.

Verken Norge eller andre land har utstyr eller teknologi for å rydde oljesøl fra is. I Stortingsmeldingen hevdes det at det ”finnes erfaring med håndtering av havis fra andre petroleumsprovinser i verden der det foregår olje- og gassvirksomhet under denne typen forhold.” Vi er ikke kjent med slik virksomhet i andre områder enn i Russland, som neppe kan være et forbilde. 

I henhold til Stortingets tidsplan for saken skal komiteen avgi sin uttalelse 13. juni, før meldingen skal vedtas i Stortinget 17. juni. Prosessen er planlagt uten offentlig høring, og fristen for skriftlige innspill er torsdag 6. juni, en dag før Tilleggsmeldingen blir fremmet.  

 - Prosessen rundt åpning av Barentshavet Sørøst har hele veien vært preget av hastverk og slurv. Det er ingen grunn til at Stortinget skal akseptere så dårlig saksforberedelse fra Ola Borten Moe i en så viktig sak, understreker Truls Gulowsen i Greenpeace.

Les også Stavanger Aftenblad om saken her