Greenpeace plaserer stein i Nordsjøen for å beskytte marint liv mot destruktivt fiske

Pressemelding - 12 august, 2008
Greenpeace har i dag startet utplasseringen av 150 steinblokker på den verneverdige havbunnen utenfor den tyske øya Sylt i Nordsjøen.

Granitstein på 2-3 tonn kastes i havet utenfor øyen Sild i Vadehavet for å beskytte det sårbare havområdet mot destruktivt fiske.

Steinblokkene blir plassert utover et 5000 kvadratkilometer stort havområde, og skal hindre bruk av destruktive fiskeredskaper som bunntrål og bomtrål.

Etter planen skal det plasseres 1000 steinblokker i området, som ligger i tysk del av Nordsjøen. Steinblokkene veier ca 3 tonn hver og er stort sett syenitt fra Larvik i Norge. Steinblokkene vil gjøre det vanskelig å tråle i området, og Greenpeace forventer derfor at tiltaket vil bidra til redusert miljøskadelig bunntråling på de verneverdige grunnene.

Greenpeace utelukker ikke at det kan bli aktuelt å gjennomføre tilsvarende tiltak også i andre sårbare havområder.- Utlegging av steinblokker er selvsagt ingen optimal løsning, men så lenge verken EU, fiskerinæringen eller nasjonalstatene tar tilstrekkelig ansvar for å begrense bunntråling i sårbare områder er dette et nødvendig og viktig tiltak, sier Truls Gulowsen i Greenpeace.

Området Syltgrunnen/Sild rev er formelt vernet som ”Natura 2000-område” under EU sitt habitatsdirektiv, på grunn av de viktige og sårbare naturverdiene. Vernestatusen har imidlertid ikke fått reell betydning for destruktivt fiske, ettersom dette styres direkte av fiskerilovgivningen. Fram til det blir iverksatt effektive tiltak mot bunntråling, enten gjennom regulering og overvåkning eller fysiske tiltak som steinblokker, vil området kun være en papirpark uten reell beskyttelse av sårbart biologisk mangfold.

Hvorfor må det vernes til havs?

Havet er som landjorda, base for enorme mengder kjent og ukjent biologisk mangfold. Menneskelige aktiviteter, som fiskeri, forurensing og forsøpling, truer også livet i havet. Det er derfor like naturlig og nødvendig at det er behov for verneområder i havet, som det er på land. For mange områder er overfisket og bunnpåvirkningen fra bruk av trålredskaper den aller største negative faktoren for havmiljøet.

Aktuell kommentar om marine verneområder

Både Norge og EU har forpliktet seg gjennom Biodiversitetskonvensjonen til å stoppe tapet av biologisk mangfold innen 2010, blant annet gjennom å opprette et nettverk av marine verneområder. I dag er mindre enn 1 prosent* *av verdens havarealer dekket av vernebestemmelser, og enda mindre er reelt beskyttete soner.

New Zealand og USA opprettet sine første marinreservater på 70-tallet. Ideen om et arealbasert vern med strenge “no-take” reguleringer er enkel, den er gjennomførbar og det finnes et /hav/ av gode argumenter for også å etablere dette i norsk farvann.

I kystnasjonen Norge er kun et fåtall områder til havs vernet, blant annet har deler av nokså nyoppdagete korallrev fått et visst, begrenset vern. Den mye omtalte Forvaltningsplanen for Lofoten og Barentshavet munnet ikke ut i ett eneste nytt marint verneområde, til tross for at en rekke høyt prioriterte områder ble definert.

Greenpeace forventer at de kommende forvaltningsplanene for Norskehavet og Nordsjøen inkluderer behovet for større og sammenhengene nasjonalparker til havs, og at dette også blir inkludert ved rullering av planen for Barentshavet. Det er også nødvendig at den nye Naturmangfoldloven beholder muligheten til å etablere verneområder både på havet og på land. Det er på tide å avslutte fiskerinæringens monopol på havmiljøforvaltning.


Les mer om bunntråling

En fersk FN-rapport konkluderte nylig med at bunntråling er en av de største truslene mot havmiljøet

Behov for marine verneområder i Nordsjøen og Østersjøen: Roadmap to recovery (engelsk)

Hvordan et globalt nettverk av marine verneområder kan bidra til å redde verdenshavene, og forslag til hvor de kan legges på åpent hav: Roadmap to recovery (engelsk)

Fakta om Syltgrunnen (dansk)

Kort om marine verneområder (engelsk)

Fakta om destruktiv bomtråling i Nordsjøen (engelsk)

Bakgrunnsnotat om reell "økosystem-tilnærming" og hvorfor dette krever verneområder (engelsk)

Other contacts:

Truls Gulowsen, leder Greenpeace Norge: +47 90107904

Frida Bengtsson, havkampanjeleder Greenpeace i Norge: +47 95281199

Dima Litvinov, om bord på Greenpeace-skipet Beluga som følger operasjonen ved Sylt: +88 16 214 17 778

Emner