Met een trieste 49ste plaats, boert België dit jaar verder achteruit op de Climate Change Performance Index (CCPI) die de klimaatprestaties beoordeelt van 60 landen plus de Europese Unie. Samen zijn deze landen verantwoordelijk voor 92% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Ons land ligt ver achter op het Europese gemiddelde en zelfs op opkomende landen als China of India. Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace, Inter-Environment Wallonie en WWF, vragen de Vlaamse regering om de Belgische bijdrage aan de Europese doelstelling te valideren.

De buurlanden van België (Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Nederland en het Verenigd Koninkrijk) staan ​​allemaal in de top 20 op het gebied van klimaatbeleid. 

De slechte Belgische score weerspiegelt de opgelopen vertraging gedurende meerdere jaren. Ons land kende geen vermindering van de uitstoot van broeikasgassen tijdens de legislatuur 2014-2019 en de verminderingen die in 2020 werden waargenomen, zijn meer te wijten aan de COVID19 crisissituatie dan aan het structurele optreden van onze regeringen. Op federaal, Waals en Brussels niveau zijn echter nieuwe klimaatdoelstellingen vastgelegd die aansluiten bij de Europese klimaatambitie. Dat is nog niet het geval in Vlaanderen, waar de overheid de Belgische bijdrage aan de Europese doelstellingen zelfs wil afzwakken, en regelmatig de mogelijkheden van een ambitieuzere nationale positionering voor het klimaat blokkeert.

Ondanks al deze belemmeringen verandert de dynamiek in België en de rest van de wereld. “Veel landen hebben ambitieuze doelen gesteld”, zegt Jan Burck van Germanwatch, een van de CCPI-auteurs. Hij voegt eraan toe: “we staan ​​nu aan het begin van het decennium van implementatie“.

De Belgische milieu-ngo’s, Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace, Inter-Environment Wallonie en WWF, vragen de Vlaamse regering om de Belgische bijdrage aan de Europese doelstelling (minstens 47% emissiereductie in 2030 t.o.v. 2005 in niet-ETS-sectoren) te valideren en om van de COP gebruik te maken om aan een intra-Belgische overeenkomst te werken voor de verdeling van de inspanningen (burden sharing). Ze dringen er ook bij de 4 regionale en federale regeringen op aan om op korte termijn in alle sectoren maatregelen te nemen om structurele emissiereducties in ons land op gang te brengen.

Bijlagen: 

Ondertekenaars:

Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace, Inter-Environment Wallonie & WWF