I høringssvaret her giver Greenpeace og 92 Gruppen sin analyse af EU-Kommisionens nylige meddelelse om at intensivere EU’s indsats for at beskytte og genoprette verdens skove. Herudover gives forslag til den danske regerings holdning til meddelelsen for at sikre en ambitiøs EU-politik, der sætter ind overfor den voldsomme skovrydning.

92 Gruppen er overordnet enig med regeringen i, at der er brug for EU-Kommissionens plan, selvom den kommer sent. Allerede i  2013 viste et studie, at EU er verdens største nettoimportør af afgrøder med “indlejret afskovning”. 

“Vi noterer os naturligvis med glæde, at skiftende danske regeringer via Amsterdam-partnerskabet løbende har presset på for at få Kommissionen til at tage skridt til en EU-handlingsplan mod afskovning. Vi beklager, at det ikke er lykkedes den nu siddende EU-Kommission at fremlægge en detaljeret EU-handlingsplan med såvel lovgivningsmæssige som ikke-lovgivningsmæssige initiativer, men blot sender et ”idekatalog” videre til den kommende Kommission,” lyder den overordnede konklusion.

EU bør følge Verdensmål om at stoppe afskovning inden 2020 

Det er afgørende, at EU begynder at følge FN’s Verdensmål om at stoppe afskovning inden 2020. Det er utilstrækkeligt med Kommissionens mål for EU’s skovindsats om at standse det globale tab af skovdække senest i 2030 og nedbringe brutto-rydningen af tropisk skov med mindst 50 % senest i 2020.

Målsætningen må efter vores opfattelse være Verdensmålet (15.2) om at stoppe afskovning inden 2020, hvilket også synes at være regeringens holdning.

Her følger et udpluk af de konkrete kommentarer til Kommissionens prioriteter og til regeringens foreløbige generelle
holdning til disse.

EU må afvikle biomasse – ikke øge

Ser vi på biomasse, er det er det bekymrende, at Kommissionen vil “øge indsatsen for en bæredygtig fremstilling og anvendelse af træbrændsel.” Derfor opfordres den danske regering til at afvise dette tiltag. Bæredygtigheden bør fremmes, men ikke øge produktion og forbrug.

Regeringen må skubbe på for strengere EU-krav til at få afskovning ud af forsyningskæderne  

I høringssvaret opfordres også til, at Danmark arbejder for en langt mere ambitiøs og strengere lovgivning på området. Frivillige tiltag har ikke givet tilstrækkelige resultater. Det er afgørende, at der sættes en stopper for import af produkter forbundet med afskovning som f.eks. soja. Her bør Danmark arbejde for strengere krav til al import af produkter, som indebærer afskovning, degradering af økosystemer (som  Cerradoen) eller overtrædelse af oprindelige og lokale folks rettigheder. 

I et brev til EU-Kommissionen i november 2018 krævede daværende miljøminister Jakob Ellemann-Jensen (V) på vegne af Amsterdam Partnerskabet, at EU præsenterer en ambitiøs handlingsplan. Vi opfordrer den nuværende regering til aktivt at støtte en sådan tilgang i både den nationale og EU-lovgivningen, hvor bl.a. revisionen af CAP’en (landbrugsreformen) kan udformes, så der sættes sanktioner i værk overfor forsyningskæder, der medfører afskovning. 

Læs hele dokumentet her: Høringssvar – opfordringer til stærkere EU-indsats for at stoppe skovrydningen.