Hva er EMD?

EMD er den Europeiske menneskerettighetsdomstolen. Domstolen er internasjonal og ligger i Strasbourg i Frankrike. Domstolen er en del av Europarådet. (Les mer på snl.no)

Hva slags saker behandles der?

Domstolen behandler klager fra enkeltmennesker, grupper av mennesker eller stater om brudd på den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) begått av Europarådets medlemsland. 

Hva vil det si å søke til EMD?

Å søke til EMD innebærer at man leverer en søknad til domstolen og ber den behandle en sak der man har grunn til å tro at menneskerettighetene har blitt brutt. I vårt tilfelle vil det si at vi søker om at EMD kan behandle saken vår og slå fast om den norske staten har brutt menneskerettighetene.

Hvorfor vil Greenpeace ta klimasøksmålet til EMD?

For å få norsk oljepolitikk dømt i strid med menneskerettighetskonvensjonen. Den sier at alle mennesker har rett til liv, herunder rett til miljø, klima og et livsgrunnlag som ikke blir ødelagt. Mennesker har rett til å bli beskyttet mot miljøskader, som klimaendringer. 

Siden vi har tatt saken gjennom hele det norske rettsvesenet står vi i en unik stilling til å klage til EMD. Der er sjansene mye større for å slippe inn dersom man har brukt alle mulighetene i det nasjonale rettsvesenet. Siden veldig mange saker som blir klagd inn der blir avvist, er det viktig å ha så gode sjanser som mulig. 

Er EMD viktigere enn Norges Høyesterett?

Tja. EMD og Høyesterett er viktige på hver sin måte. Høyesterett er det høyeste rettsnivået i Norge, og der kan saker som gjelder alle Norges lover tas opp, mens EMD behandler saker om brudd på menneskerettighetskonvensjonen, en avtale inngått av 47 land i Europa hvor man forplikter seg til å sikre rettigheter til individer.

Vil dommen i EMD overkjøre dommen i Høyesterett?

Nei, EMD er ikke et overnasjonal organ som kan sette til side nasjonale dommer. Men EMD kan gi Norge pålegg om å endre politikken sin eller innføre tiltak for å bøte på miljøskadene. I tillegg styrker det vår sak og gir mer tyngde til argumentene våre. 

Hva er de mulige konsekvensene av en seier?

Dette kommer litt an på hva innholdet i klagen vår er, og den er under utarbeidelse fremdeles. 

  • Praktiske konsekvenser: Det vi mest realistisk kan håpe på er at domstolen slår fast at norsk oljepolitikk ikke tar nok hensyn til klima, for eksempel med manglende utredning og vurdering av klima når man gir tillatelser til å lete etter olje, og da kan vedtak om oljeleting være ugyldig. Det var dette mindretallet i Høyesterett mente. Dersom menneskerettighetsdomstolen dømmer dette, skaper det stort press på Norge om å endre oljepolitikken sin
  • Moralske konsekvenser: En seier vil uansett gi oss et moralsk overtak mot politikere og oljeselskap som vil lete etter mer olje. Da vil en av de tyngste domstolene internasjonalt ha slått fast at Norge bryter menneskerettighetskonvensjonen, og det blir vanskeligere å forsvare oljeleting. Det gjør jobben vår lettere fordi vi har fått mer tyngde bak argumentene våre
  • Det må også ses på som en seier å få tatt opp saken i det hele tatt, flertallet av sakene som klages inn for EMD avvises. Dersom saken slipper inn er det en anerkjennelse av at norsk oljeboring er viktig nok til å bli tatt opp i en stor og tung domstol
Hva skjer hvis vi taper?

I praksis: ingenting. Oljeselskapene får holde på som før, og norsk oljepolitikk blir ikke presset til å endre seg. Vi har brukt alle rettslige virkemidler for å stanse oljeboringen og er nødt til å jobbe på andre måter.

Den største risikoen er at politikere bruker dette som argument for å bore enda mer. Det vil de nok gjøre også. Det som ikke skjer er at dette setter presedens for andre saker. EMD opererer ikke med presedens, altså at tidligere saker får konsekvens for nye. Hver sak behandles mye mer uavhengig enn i nasjonale domstoler.

Hva har menneskerettigheter med miljø å gjøre? 

Artikkel 2 og 8 i menneskerettighetskonvensjonen sier at mennesker har rett til liv og privatliv. Innenfor dette har man tolket retten til miljø og å bli beskyttet mot skade fra miljøødeleggelse. 

Blir det samme advokater som i det norske rettsvesenet?

Ja, Cathrine Hambro og Emanuel Feinberg utarbeider klagen.

Hvor lang tid tar det? Stemmer det at det kan ta fem år?

EMD sier selv de har som mål at det ikke skal ta mer enn tre år fra en sak er sendt inn til den er behandlet, men i utgangspunktet er det ingen som vet hvor lang eller kort tid det tar. Vi kommer til å søke om hastebehandling, og da kan det forhåpentligvis ikke ta så lang tid (et år). 

Greenpeace har tapt tre runder i det norske rettsvesenet. Hva får dere til å tro at dette blir noe annerledes?/Tenker dere at dette er verdt det?

Høyesterett var ikke enstemmig i sin dom. Et mindretall av dommerne mente oljeboring i Arktis var ugyldig fordi Norge ikke stiller strenge nok klimakrav når det deles ut tillatelser til å lete etter olje. Dette er et veldig godt utgangspunkt for en klage til EMD.

Hva er sannsynligheten for å vinne? Er det bortkastet å prøve?

EMD har ikke hatt lignende saker før, så dette vet vi ikke.

Om det er bortkastet eller ikke kommer litt an på hvordan man ser på det. Dersom saken blir sluppet inn, vil det være en stor seier fordi vår kamp mot oljeboring i Arktis blir anerkjent. Dersom saken blir behandlet kan vi få en dom med alt fra full seier til flere delseire til fullt tap. Vi vil likevel ha lykkes med å skape stor oppmerksomhet om saken.

Har andre miljøsaker gått dit?

Ja, det har vært miljøsaker i EMD som for eksempel har handlet om mennesker som vil bli beskyttet mot lokal forurensning fra fabrikker.

To klimasaker er nå sendt til EMD: Portugisiske ungdommer som saksøker 33 land for å være medskyldig i klimaendringer som rammer deres hjem, og sveitsiske besteforeldre som saksøker Sveits for å ikke beskytte dem mot hetebølger som følge av økte temperaturer.

Kommer min stemme faktisk til å telle?

Vi sender ut denne invitasjonen til alle som har støttet arbeidet vårt med underskrift på en kampanje, frivillig innsats eller penger. Som en av støttespillerne til Greenpeace har du bidratt direkte sakene vi jobber med. Derfor er det rimelig at du også skal få bestemme litt. Når alle stemmene er talt opp tar vi en helhetsvurdering om vi skal klage inn saken til EMD eller ikke. 

Hvor kan jeg få mer informasjon?

Vi svarer gjerne på alle spørsmål du måtte ha. Du kan kontakte oss på [email protected]