Rovdyr

Rovdyr er dyr som spiser andre dyr. I Norge har vi de fem store rovviltartene ulv, jerv, brunbjørn, gaupe og kongeørn. Alle artene unntatt kongeørn er truet med å dø ut. Norge har forpliktet seg til å ta vare på truede dyrearter gjennom internasjonale avtaler.

Ulv i en skog i Finland.. Ulven er kritisk truet i Norge og står på den norske rødlista. Foto: Markus Mauthe i Greenpeace
Brunbjørn i Sverige

Problemet med norske rovdyr

Rovdyr i Norge er truet av utryddelse. De fire store rovdyrene ulv, jerv, brunbjørn og gaupe er kategorisert som kritisk eller sterkt truet. Likevel har myndighetene vedtatt politikk for å skyte dyrene for å holde bestandene nede. Begrunnelsen er at rovdyrene kommer i konflikt med beitedyr og jakt. Norges rovdyrpolitikk blir lagt merke til verden rundt og svekker Norges miljøtroverdighet.

Hva vi gjør med rovdyr i Norge

«Greenpeace jobber for å ta vare på biologisk mangfold og mener at rovdyrene har en viktig plass i norsk natur. Løsningen på konflikten mellom beitedyr og rovdyr, er ikke å utrydde rovdyrene.

Vi jobber sammen med andre organisasjoner og driver påvirkningsarbeid opp mot politikerne for å øke bestanden av rovdyr.»

Ulf i Finland. Foto: Antti Leinonen, Greenpeace

Lær mer om sakene