Akers fiskebåter i Antarktis henter opp krill i direkte konkurranse med pingviner, sel og hval, viser en ny rapport fra Greenpeace.

En ny rapport fra Greenpeace viser hvordan fiskebåtene til Aker Biomarine og andre krill-selskaper, henter opp krill stadig nærmere land rundt den Antarktiske halvøya. Halvøya er kjent som et viktig leveområde for pingviner, sel og hval, arter som lever av å beite på den rekeliknende fiskearten. Greenpeace ber nå Aker respekter et forslag fra Chile og Argentina om å verne de sårbare områdene rundt Antarktis-halvøya.

Krillen er avgjørende
Krill er grunnsteinen i den Antarktiske næringskjeden. Både fisk, hval, sel og pingvin beiter på det rekelignende krepsdyret som lever i havområdene rundt Antarktis. Samtidig er stadig flere land involvert i det store krill-fisket i Antarktis, med mål å tjene penger på salg av omega-3-tabeletter, krillolje og fiskefor. Internasjonalt øker etterspørselen etter krill med en global omsetning av krillolje alene på 204 millioner dollar i 2015.
Ingen selskaper fisker mer krill enn norske Aker Biomarine. Over 60 prosent av krillen som hentes opp, hentes opp av Aker.

Nye data hentet inn av Greenpeace, viser nå at Aker og andre selskaper fisker stadig nærmere land. Kart som viser fiskebåtenes ruter i fangstperioden, avslører hvordan Aker sine fiskebåter henter opp krill helt inne ved land, langs den antarktiske halvøya. Her fisker de i direkte konkurranse med pingviner som lever av krill. Industrien selv liker å portrettere seg som om de driver det mest bærekraftige fisket i verden, men Greenpeace sine analyser viser noe annet. Det er data fra fiskeflåtens GPS-signaler de siste fem år, som avslører det omfattende fisket.

Kartet viser hvor Aker sine krill-båter fisker

Her fisker Aker: Kartet viser hvordan Aker sine to Krill-fskebåter fisker stadig nærmere land på Antarktis-halvøya.

Må respektere vern
Båtene fisker også innenfor det viktige 30 kilometers beltet rundt land, et område som på grunn av sine unike naturverdier, er foreslått vernet av Chile og Argentina. Rapporten inneholder også en rekke andre oppsiktsvekkende funn:

  • Flere fiskefartøy skal ha ankret opp helt inntil spesielt sårbare områder. Dette til tross for at dette forstyrrer det sårbare livet i området.
  • Fiskefartøyene driver risikabel omlastning av fangst til store kjøleskip nære land i Antarktis. Flere av kjøleskipene som brukes har anmerkninger for dårlig håndtering av kloakk og oljeforurensning.
  • Den norske krill-flåten bruker det Vanuatu-registrerte skipet La Manche som omlatingsskip, et skip med en lang historie med anmerkninger.

Nå krever Greenpeace at Aker og andre krill-selskaper respekterer det chilenske/argentinske verneforslaget og flytter fisker lenger vekk fra land.
– Krillindustrien må umiddelbart stanse all fisket i foreslåtte marine verneområder utenfor Antarktishalvøya, sier Truls Gulowsen, leder i Greenpeace Norge.
– Krillindustrien er opptatt av sitt rykte som bærekraftig. Skal dette stå til troende må de respektere de verneforslag som ligger på bordet støtte opprettelsen av et nettverk med marine verneområder rundt Antarktis, sier Gulowsen.

I tillegg til forslaget fra Chile og Argentina om å verne de kystnære havområdene rundt Antarktis-halvøya, har Tyskland foreslått å verne Weddelhavet, øst for halvøya. Til sammen vil dette skape et robust økosystem for det marine miljøet i Antarktis, noe som er tvingende nødvendig i møte med økende klimaendringer, forklarer Gulowsen.
Den antarktiske havkommisjonen (CCAMLR) skal behandle de innkomne forslagene til vern i løpet av høsten 2018 og våren 2019.

Les Rapporten.

Les mer om Greenpeace sitt arbied for å verne Antarktis.