Mest mulig sysselsetting for minst mulig klimafotavtrykk

I løpet av de neste ti årene skal Norges klimagassutslipp mer enn halveres. Norske klimagassutslipp går ned, men takten må økes betydelig hvis vi skal nå målet om 55 prosent kutt innen 2030. Det tar tid fra tiltak blir iverksatt til de gir utslippskutt som monner. Samtidig må klimatiltakene gi grunnlag for næringsaktivitet og sysselsetting over hele landet. Arbeidsplasser i olje- og gassnæringen må erstattes av nye grønne jobber som følge av redusert oljeproduksjon i årene som kommer.

Undertegnede fagforeninger, miljøorganisasjoner, interesseorganisasjoner står samlet om de følgende kravene som vil bidra til utslippskutt og sysselsetting. Vi forventer at kravene innfris i løpet av neste stortingsperiode. Og de politiske partiene må innfri. En ny undersøkelse viser at 7 av 10 nordmenn krever økt klimainnsats.

 1. Grønn skatte- og avgiftsreform

Gjennomfør en grønn skatte- og avgiftsreform. Økningen i avgiftsinntekter skal gis tilbake til næringer og folk for å stimulere til klimavennlig næringsaktivitet og gjøre det enklere og billigere for folk å ta gode miljøvalg. 

 1. Sirkulærøkonomi

Innfør krav og tiltak, deriblant støtteordninger, som forlenger produkters levetid, fremmer reparasjon og gjenbruk slik at Norges materielle fotavtrykk halveres innen 2030 og potensialet for utslippskutt, økt konkurransekraft og nye arbeidsplasser i sirkulærøkonomien realiseres.  

 1. Bærekraftige offentlige innkjøp

Bruk offentlige anskaffelser til å fremme produksjon av bærekraftige varer og tjenester ved å stille krav om blant annet levetid, sirkularitet, livsløpsanalyser for klimaavtrykk og at bærekraft skal vektes høyt ved offentlige anskaffelser.

 1. Norge i verden

Innrett Oljefondets investeringer i tråd med Parisavtalen.  

 1. Grønn industri

Innfør støtteordninger og reguleringer som fremmer klimavennlige næringer og produkter som for eksempel energieffektivisering, grønn skipsfart og havvind, og stanser utdelingen av nye oljelisenser for å sikre en rettferdig og politisk styrt omstilling av oljeindustrien.

 1. Jordbruk 

Prioriter økt produksjon og mangfold av grønnsaker, frukt og bær og korn i hele landet, utnytt gras- og beiteressursene våre bedre, og oppretthold små og mellomstore familiebruk over hele landet, for å sikre en mer bærekraftig matproduksjon.

 1. Fiskeri

Innfør støtteordninger og krav til grønn omstilling for fiskeri- og havbruksnæringen for å stimulere til utslippsfri og bærekraftig verdiskaping langs hele kysten. 

 1. Transport

Prioriter samferdselsprosjekter som bidrar til klimavennlige transportløsninger og sysselsetting, som kollektivtransport, sykkel, gange, godstransport på sjø og bane samt tilrettelegging for elfly på ruter der det er teknisk mulig – framfor prosjekter som undergraver Norges klimamål.

 1. Bygg og anlegg

Lovfest at alle landets byggeplasser skal være utslippsfrie innen utgangen av 2025, og styrk tilskudd fra Enova for å sikre dette.  

 1. Infrastruktur

Gjennomfør en helhetlig utbygging av ladeinfrastruktur til elektriske kjøretøy og oppgradering av nettdekning over hele landet

Disse er med:

 • Besteforeldrenes klimaaksjon
 • Fagforbundet
 • Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja
 • Forum for utvikling og miljø
 • Framtiden i våre hender
 • Greenpeace Norge
 • Natur og ungdom
 • Naturvernforbundet
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Norsk Tjenestemannslag

Ønsker du også mer klimainnsats? Støtt oss i kampen mot klimakrisen, bli månedlig giver.