Natur og Ungdom, Greenpeace og seks unge klimaaktivister klager norsk oljeboring i Barentshavet til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg. Miljøvernerne mener at det strider med grunnleggende menneskerettigheter å åpne for ny oljeboring midt i en klimakrise.

Tapte Klimasøksmål Arktis i Høyesterett

Etter tre runder med Klimasøksmål Arktis i det norske rettssystemet, landet Høyesterett i 2020 på at den norske stat ikke brøt Grunnloven da regjeringen åpnet for oljeboring lenger nord enn noen gang før. De unge aktivistene og miljøorganisasjonene mener at dommen var feil, og at retten ikke tok nok hensyn til konsekvensene av klimaendringene for barn og unge. De håper nå at EMD vil konkludere med at ny, norsk olje bryter med menneskerettighetene. 

– Den norske staten gambler med framtiden min når de åpner nye områder for klimaskadelig oljeboring stadig lenger nord. Dette er nok et tilfelle av en oljetørst stat som overlater konsekvensene av global oppvarming til dagens unge og framtidige generasjoner. Jeg kan ikke sitte stille og se på at framtiden min blir ødelagt. Vi har ikke et sekund å miste, og må kutte utslippene i dag, sier Gina Gylver, en av de unge klimaaktivistene.

Gi et bidrag

Mener oljeboring bryter med menneskerettighetskonvensjonen

Miljøvernerne mener at ny oljeboring i sårbare områder i Barentshavet bryter med artikkel 2 og 8 i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, som omhandler retten til liv og privatliv. EMD har tidligere ment at retten til liv også innbefatter retten til å ikke bli utsatt for miljøskade.

– Jeg frykter konsekvensene som klimaendringene vil ha på livene våre og framtiden vår. Min samiske kultur er nært knyttet til bruken av naturen, og fiske er helt avgjørende. For at vi skal kunne fortsette tradisjonell høsting av havene, må havene være sunne. En trussel mot havene våre er en trussel mot folket vårt, sier Lasse Eriksen Bjørn, en av aktivistene.

Effekten av klimaendringene dramatisk

I flere tiår har forskere varslet at dagens utslipp av klimagasser gjør uopprettelig skade på naturen og klimaet. Selv fossilindustriens ledestjerne, Det internasjonale energibyrået (IEA), slår fast at det ikke er rom for nye olje- og gassprosjekter hvis vi skal begrense temperaturstigningen til 1,5 grader, i tråd med Parisavtalen.

– Effekten av klimaendringene er allerede dramatisk. Skogen rundt barndomshjemmet mitt i Tana er et av mange økosystemer som vi mennesker er avhengige av, men som trues. Skogen er i ferd med å dø, i takt med at vintrene blir mildere og kortere. Vi må handle nå for å begrense uopprettelige klimaendringer, sier Ella Marie Hætta Isaksen, en av aktivistene.

Klagen til EMD gir håp

Kort tid etter IEA slo fast at alle nye oljelisenser er i strid med 1,5-gradersmålet, delte regjeringen ut 84 nye oljelisenser, og la fram en energimelding som legger til grunn fortsatt vekst i norsk fossilindustri. Det har ført til hard kritikk fra internasjonalt hold, blant annet fra sjefen for FNs internasjonale ressurspanel, Janez Potocnik.

– Den norske stats passive holdning til klimaendringene fratar meg troen på framtiden. Jeg har kjempet mot klimaendringene lenge, men handlingslammelsen man møter blant de som styrer tapper meg for håp. Det samme gjelder skoletimer der man lærer om viktigheten av å slukke lyset for å spare strøm, heller enn omstille samfunnet bort fra oljen. Jeg har ofte forlatt klasserommet fordi jeg ikke orket mer. Klagen vår til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen gir meg håp og viser nødvendig handling i møte med klimakrisen, sier Mia Chamberlain, en av aktivistene.

To andre klimasaker behandles i EMD

To andre klimasaker, fra miljøvernere i Portugal og Sveits, har allerede blitt sendt til EMD, men den norske er den første som hovedsakelig tar for seg oljeboring i lys av klimakrisen. Samtidig har flere andre klimasøksmål nylig vunnet frem, blant annet i Nederland hvor fossilgiganten Shell nå må kutte drastisk i egne klimagassutslipp

Disse står bak klagen til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD): Ingrid Skjoldvær (27), Gaute Eiterjord (25), Ella Marie Hætta Isaksen (23), Mia Chamberlain (22), Lasse Eriksen Bjørn (24), Gina Gylver (20), Natur og Ungdom og Greenpeace Norden.