Under vår skogsinventering i Jämtland upptäckte vi till vår sorg en nyligen genomförd skogsavverkning nära Fagerholmsloken. Här fanns tidigare en skog med dokumenterat höga naturvärden.

Skogen låg inom en så kallad värdetrakt, alltså ett område som Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen definierar som ett landskapsavsnitt med ”särskilt höga ekologiska bevarandevärden”. Värden som nu gått förlorade.

Fagerholmsloken innan avverkning

Skogen har dessutom kartlagts av både myndigheterna och SCA som så kallad ”kontinuitetsskog”, alltså ett skogsområde som aldrig har kalavverkats, har haft lite mänsklig påverkan, och därför spelar en viktigt roll för kunna bromsa förlusten av biologisk mångfald i skogen.

Vi har vid flera tillfällen krävt att SCA och andra skogsbolag slutar att avverka ekologisk värdefull skog i värdetrakter.

SCA har inte hörsammat våra krav och påstår att deras skogsbruk inte leder till förlust av naturvärden. När jag står på det här kalhygget blir det väldigt tydligt för mig att det bolaget säger inte avspeglas i verkligheten.

SCA har avverkat Fagerholmsloken

När vi inventerade samma skog i september i år dokumenterades över  11 signal- och rödlistade arter.

”Detta var en fin orörd gammelskog. Närvaro av sådana arter som rosenticka, gräddporing, rikliga mängder garnlav, ullticka, lunglav, skrovellav och många andra arter indikerar tydligt skogens höga naturvärde. Den här skogen uppfyllde alla kriterier för att betecknas som en nyckelbiotop,” Säger Olli Manninen, skogsekolog som Greenpeace anlitar för att genomföra inventeringar.

”Denna förlust kommer utan tveka ha negativ påverkan på hela skogslandskapet”, fortsätter Olli Manninen

Fagerholmsloken omnämns som “avverkningsanmälning-nummer A 22476-2017” i rapporten Essity – Wiping away the Boreal från september i år. Rapporten beskriver just den risk som värdefull skog utsätts för av den internationella mjukpappersgiganten Essity. Essity tillverkar till exempel torky, Lotus och Edet.