Engagera dig

Minns du när vi var på SCA:s årsstämma i Sundsvall i mars? Enträgen vinner brukar en säga och nu har vi äntligen vunnit en stor vinst för skogen i norra Sverige och alla som är beroende av den, dess myller av liv och att dessa kollager stannar som just kollager i marken.

På SCA:s årsstämma den 20 mars 2019 – Här kräver vi transparens av Europas största skogsbolag.

På årsstämman lämnade vi över ett öppet brev till SCA:s VD Ulf Larsson, där vi krävde , bland annat, att SCA skulle tillgängliggöra bolagets frivilliga avsättningar. Detta har nu skett! SCA har publicerat en karta över den skog de  frivilliga undantagit från avverkning, deras mångfaldsparker och områden där de använder vad de kallar “alternativa brukningsmetoder”.

Nu kan vi äntligen ha en faktabaserad konversation, på mer likvärdiga villkor, om hur SCA ska ta sitt ansvar i att bland annat prioritera och öka sina frivilliga avsättningar av skog med höga biologiska värden inom Värdetrakter. Det är ett brådskande arbete och SCA:s offentliggörande av sina frivilliga avsättningar kommer inte en dag för tidigt. Nu återstår ett omfattande inventeringsarbete.

Ett steg närmare men långt ifrån målet

Det är egentligen inte krångligare än så här: vi kan klara oss utan många av de de ohållbara produkter vi producerar idag, men vi kommer inte klara av att möta mänsklighetens två ödesfrågor: den globala upphettningen och ekosystemsönderfallet utan ökat naturskydd. Vi behöver skydda och restaurera mer skog i Sverige – inte avverka den till fördel för monokulturer för att producera ohållbara produkter likt pappkartong, engångsartiklar  i bio-plast eller biodrivmedel.

Mycket återstår innan vi kan kalla den svenska skogsindustrin och SCA hållbara. Den svenska skogen ses ofta som en oändlig resurs som vi kan hämta både bränslen och förbrukningsmaterial ur i tron att den magiskt återuppstår, men det som återuppstår i dagens svenska skogsbruk är enbart träd, inte riktigt skog. Riktig skog kan inte återplanteras.

Utöver det vi tidigare nämnt, finns tre återstående krav som SCA skyndsamt måste hörsamma:

  • Avstå helt från att bruka den sista kontinuitetsskog (alltså skog som aldrig kalavverkats) som finns kvar i SCA:s bestånd och hos deras underleveratörer.
  • Sluta helt med plantering av contortatall (en invasiv, snabbväxande tall), i renskötselområdet.
  • Ta fram en tidsatt utfasningsplan för befintliga contortaplantage som idag omöjliggör renskötsel.

Våra krav i sin helhet, och varför de är så viktiga hittar du i detta öppna brev som Greenpeace Nordens generalsekreterare Mads Flarup Christensen skrev till SCA:s VD Ulf Larsson förrigår. Vi påminde honom helt enkelt om ordspråket Om du har integritet har du inget att dölja:  2019-06-26 Letter Greenpeace Nordic (1)

Vill du vara med att inventera skog? Hör av dig!
Tillsammans kan vi säkerhetsställa att SCA’s frivilliga avsättningar blir kvalitetssäkrade, utmärkta i terrängen och att de först och främst spelar en positiv roll i det vi kallar Färdplan för ökat skydd och restaurering av Sveriges skogar: Sverige har ålagt sig att skydda minst 17 procent av den produktiva skogsmarken – via ett ekologiskt representativt skydd; skydd utformat på landskapsnivå i större sammanhängande områden, via långsiktiga och transparenta skyddsformer. Här spelar kvalitetssäkrade och långsiktiga frivilliga avsättningar som en del av ett skydd utformat på landskapsnivå en viktig roll. 

Vi ses,

Lina

Ansvarig för klimaträttvisa, skydd av biologisk mångfald och bioekonomiska frågor.