Våra kännetecken och värderingar

Det gör vi genom att undersöka, exponera och konfrontera övergrepp mot miljön, förmå dem som har politisk och ekonomisk makt att åstadkomma en förändring, ta fram miljömässigt ansvarsfulla och socialt rättvisa lösningar som ger hopp idag och för kommande generationer och inspirera människor att ta ansvar för planeten.

Vad vi tror på

Jämlikhet, mångfald och inkludering

Greenpeace Norden strävar efter att vara en organisation som garanterar lika möjligheter och skapar en miljö och gemenskap som respekterar individens värde och värdighet. 

Vi befinner oss i en akut klimatkris och en akut förlust av biologisk mångfald, som påverkar alla och särskilt de mest utsatta i samhällen med begränsade resurser och inflytande. En grön och fredlig framtid är inte möjlig utan rättvisa, jämlikhet, medborgerliga rättigheter och fria samhällen. Vi menar att det är det nuvarande systemet, med en djupt ojämlik fördelning av makt och privilegier, som förstör miljön och dessutom berövar utsatta grupper deras rättigheter – och alltför ofta liv.

Vår ambition är att omfamna mångfald, och vara inkluderande och jämlika i vår representation av personal och volontärer, i våra beslutsprocesser, med våra allierade i civilsamhället samt i våra kampanjer, vårt material och våra taktiker.

Endast genom en bred representation av tankesätt kan vi hitta lösningar på de frågor vi har att göra med. Därför strävar vi efter att vara en organisation som bjuder in – och är tillgänglig för alla oavsett bakgrund. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, ålder, kön, könsidentitet eller könsuttryck, civilstånd eller partnerskap, funktionshinder, hudfärg eller etnicitet, religion eller tro, socioekonomisk status, graviditet eller föräldrastatus eller sexuell läggning.

English: Equity, Diversity and Inclusion

Greenpeace Nordic strives to be an equal opportunity organisation – providing a community environment that respects the dignity and worth of each individual. 

We recognise that the planetary crisis with climate change and mass extinction affects everyone, especially the most vulnerable communities with limited power at hand. We can’t have a green and peaceful future without justice, equity, civil rights, and empowered communities. We believe the systems of power and privilege that destroy the environment also strip vulnerable communities of their humanity — and too often, their lives. 

Our ambition is to be more diverse, inclusive and equitable in our staff and volunteer representation, in our decision-making processes, with our allies in the larger environmental and social justice movements as well as in our campaigns, content and tactics.

Only through a diverse set of minds can we find solutions to the issues we are dealing with. Therefore we strive to be an organisation that invites – and is accessible to everyone no matter their background. This includes, but is not limited to, age, gender, gender identity or expression, marital or civil partnership status, disability, race or ethnicity, religion or belief, socioeconomic status, pregnancy or parental status, or sexual orientation.