Detta är en sammanställning av Greenpeace undersökningar av sju värdetrakter i Jämtland och Västernorrland utförda mellan mars och september 2017. Syftet med besöken till värdetrakterna var att undersöka hur de svenska skogsbolagens verksamhet där påverkar ansatserna att skydda den biologiska mångfalden i skogen.

Svensk skogsindustri påstår sig kunna fortsätta avverka inom värdetrakterna utan att skada möjligheten att genomföra dessa steg framöver. Greenpeace fältundersökningar som redovisas i denna sammanställning visar tyvärr att detta är långt från säkert. Greenpeace har genomfört fältundersökningar i sju olika värdetrakter och besökt över trettio avverkningsanmälda områden inom dessa. I ett flertal fall såg vi nyligen kalavverkade ytor och i flera av dessa hittade vi indikationer (exempelvis spår av signalarter och ålder på stockar) på att den avverkade skogen var av högt biologiskt värde.

Vi har också kunnat dokumentera 21 fall av avverkningsanmälda skogsarealer som tydligt uppfyller kraven för skyddsvärd skog och därför bör ingå i den analys som myndigheterna förespråkar för värdetrakterna som potentiella bevarandeobjekt.

Vi uppmanar därför skogsbolagen att omgående införa ett tillfälligt stopp för alla skogsbruksåtgärder inom värdetrakterna tills en gedigen analys, likt den myndigheterna förespråkar, genomförts och det kunnat fastställas vilka delar av värdetrakterna som kan vara lämpliga för skogsbruk.

Läs rapporten i sin helhet.