Gammelskogar förstörs – för att tillverka pappkartonger

I drygt ett års tid har Greenpeace Sverige granskat det svenska skogsbruket för att få en bild av vilka företag som kan kopplas till förstörelse av värdefulla gammelskogar. Rapporten illustrerar ett systemfel där över hundra företag världen över får sitt material från skogsindustrin som avverkat skyddsvärda skogar. Några företag som pekas ut är jättar inom e-handeln, exempelvis Amazon, HelloFresh och Zalando, som använder engångsprodukter som pappkartonger för att frakta varor som sålts online. Greenpeace uppmanar nu företagen att ställa krav på sina leverantörer så att mer skog kan skyddas – i brist på politisk handling.

Genom bland annat fältundersökningar och spårning av timmerstockar från avverkade gammelskogar, kan Greenpeace Sverige visa hur över hundra företag världen över löper risk för att frakta sina varor i förpackningar som tillverkats med ohållbara metoder. Bland dessa företag finns jättar inom e-handeln som Amazon, HelloFresh och Zalando.

Företag inom e-handeln har en hög efterfrågan på engångsprodukter som exempelvis pappkartonger för att frakta varor som säljs online. Enligt Skogsindustrierna går cirka två tredjedelar av all pappersmassa som produceras i Sverige till tillverkning av kartong och annat förpackningsmaterial. Det här går ut över klimatet och naturen samtidigt som samers rättigheter hotas, visar rapporten.

Greenpeace uppmanar företagen att:

  • Städa upp sina leverantörskedjor från kopplingar till värdefulla gammelskogar. Det kan åstadkommas genom att vägra ta emot material som härstammar från kartlagda kontinuitetsskogar och andra skogar med höga naturvärden, exempelvis de som presenteras i Skydda skogens karttjänst.
  • Arbeta för bättre naturskydd på EU-nivå.
  • Styra bort från engångsprodukter som pappkartonger.

Rapporten identifierar även två faktorer som ligger till grund för ett otillräckligt skydd av värdefull skog:

  • Misslyckad övervakning – det är till stor del upp till skogsindustrin att själv bestämma vilka skogsområden som kan avverkas och med vilka metoder. Det leder till intressekonflikter och att skogsindustrins kundbolag vilseleds.
  • Misslyckad certifiering – FSC och andra hållbarhetscertifieringar är också bundna till skogsindustrin genom finansiella system och organisatoriska sammankopplingar.