Brussel 21 november 2023 – Vanmorgen kwamen de (milieu)kabinetsleden van onze verschillende regeringen samen om het Belgische standpunt te bepalen over het akkoord dat op 9 november op Europees niveau werd bereikt over de Europese natuurherstelwet. Uit het net verschenen persbericht van Vlaams minister Demir blijkt dat Vlaanderen het  Europees akkoord niet kan steunen. De Biodiversiteitscoalitie is teleurgesteld en vindt de houding van Vlaanderen onverantwoord op een moment dat de gevolgen van de klimaat- en biodiversiteitscrisis almaar duidelijker en ingrijpender worden

Een persbericht van minister Demir naar aanleiding van het overleg vandaag begint met de -ondertussen befaamde- verklaring ”Vlaanderen is principieel voorstander van een Europese natuurherstelwet”. En dan volgen de – ondertussen even befaamde – redenen waarom Vlaanderen geen goedkeuring kan geven voor het Europees akkoord dat op 9 november bereikt werd over de natuurherstelwet. Het gaat dan voornamelijk om de vraag van Vlaanderen om rekening te houden met regionale kenmerken en de bevolkingsdichtheid. Terwijl het Europees akkoord duidelijk is opgeschoven richting het Vlaamse standpunt, zoals Demir zelf ook aangeeft in haar persbericht. 

Vlaanderen verhindert op deze manier dat België een positief standpunt kan innemen voor deze broodnodige wet. Er is onvoldoende tijd om de impactanalyse voldoende goed te kunnen doen, zo klinkt het. 

Terwijl West-Vlaanderen onder water staat, beweert minister Demir dat de Europese Commissie Vlaanderen verplicht met het “mes op de keel om in enkele dagen tijd definitief kleur te bekennen.” Het is niet de Europese Commissie die de lidstaten zal dwingen, de gevolgen van de klimaatcrisis zullen dit onherroepelijk doen. De natuur is en blijft onze beste bescherming tegen de klimaatcrisis. Met de voeten in het water vraagt Vlaanderen een impactanalyse van de natuurherstelwet, terwijl West-Vlaanderen ondertussen de impact van het gebrek aan natuurherstel aan de lijve ondervindt.

Het laatste IPCC-rapport is duidelijk: zonder grootschalig natuurherstel zal Europa, en dus ook België, geconfronteerd worden met meer catastrofale overstromingen, langdurige droogtes en andere bedreigingen voor ons dagelijks leven. Extreme weersomstandigheden zoals deze die in 2021 leidden tot de dodelijke overstromingen in Wallonië zullen steeds vaker voorkomen. De vraag is niet of, maar wanneer België opnieuw zal worden getroffen. Om deze gevolgen te milderen, is natuurherstel van cruciaal belang. De wet is dringend nodig om ons te helpen de aanhoudende klimaat- en biodiversiteitscrisis aan te pakken.

Bovendien hebben onze regeringen de plicht om de internationale verbintenissen na te leven die België is aangegaan voor de natuur, in het bijzonder Kunming-Montreal globaal biodiversiteitsakkoord. De Europese natuurherstelwet geeft mee uitvoering aan dit akkoord. Door deze wet niet te ondersteunen gaat Vlaanderen voorbij aan haar internationale engagementen in eigen regio.

Ter herinnering: de wet geniet brede maatschappelijke steun, met meer dan 1 miljoen Europese burgers, waaronder meer dan 33.500 Belgen, meer dan 6.000 wetenschappers, meer dan 100 bedrijven, meer dan 200 NGO’s en talloze klimaatactivisten uit heel Europa die zich al voor deze wet hebben uitgesproken. 

We roepen onze Belgische Europarlementsleden op om wél hun verantwoordelijkheid op te nemen door naar burgers en wetenschappers te luisteren en op 29 november voor het voorlopige akkoord te stemmen in de Milieucommissie van het Europees Parlement. Deze cruciale stemming is een niet te missen kans om bij te dragen tot een toekomst die de biodiversiteit, het klimaat en de samenleving ten goede komt.

Over de Belgische Biodiversiteitscoalitie
De Belgische Biodiversiteitscoalitie is een partnerschap van WWF, BOS+, Greenpeace, Natagora, Natuurpunt, Canopea en Bond Beter Leefmilieu. De coalitie heeft als missie het verlies aan biodiversiteit in België en zijn voetafdrukgebieden een halt toe te roepen en om te keren door gezamenlijke belangenverdediging bij Belgische federale en regionale politieke besluitvormers.

Chart

Description automatically generated with medium confidence