Het ontwerp van de EU-klimaatwet dat vandaag werd gepubliceerd, bevat geen maatregelen die de uitstoot tegen 2030 zullen doen verminderen. Nochtans zeggen VN wetenschappers dat het reduceren van de broeikasgasuitstoot de komende tien jaar bepalend zal zijn voor het succes – of het mislukken – van het klimaatbeleid.

Zonder duidelijke en wetenschappelijk onderbouwde klimaatdoelstelling voor 2030, en zonder maatregelen om een einde te maken aan de subsidies voor fossiele brandstoffen, stevenen we af op een mislukking”, zegt Sebastian Mang, expert EU-klimaatbeleid van Greenpeace. “Decennia van getalm en halve maatregelen hebben ons op een punt gebracht waar het voortbestaan van het leven op aarde in gevaar is door de klimaatcrisis. We moeten nu handelen, niet over 10 jaar.

De enige bindende toezegging in het ontwerp van de klimaatwet is een EU-doelstelling om tegen 2050 koolstofneutraal te zijn. Dit werd al in december 2019 overeengekomen door de nationale regeringen. Hoewel in het wetsontwerp een ‘tussentijds traject’ voor de vermindering van de broeikasgasemissies wordt genoemd, zijn er geen nieuwe doelstellingen voor 2030.

Twaalf landen, met name Oostenrijk, Denemarken, Finland, Frankrijk, Italië, Letland, Luxemburg, Nederland, Portugal, Slovenië, Spanje en Zweden, hebben de Commissie een brief gestuurd met het verzoek om ‘zo snel mogelijk’ de EU-klimaatdoelstelling voor 2030 op te stellen, zodat de EU het goede voorbeeld kan geven in de aanloop naar de cruciale VN-klimaattop in Glasgow in november.

België heeft zich nog steeds niet bij deze groep van ambitieuze Europese landen gevoegd. Ze heeft opnieuw de kans gemist om de Europese Commissie te vragen om de doelstellingen te verhogen en in lijn te brengen met het klimaatakkoord van Parijs. Het ontbreekt de Belgische klimaatpolitiek op dit moment aan visie en coherentie. Greenpeace verwacht van de verschillende regio’s en de federale regering dat ze samenwerken om de nodige ambitie te injecteren in het Nationaal Energie- en Klimaatplan. 

Contact:

Greenpeace persdienst: 0496 26 31 91 – [email protected]

Meer informatie en een analyse van de klimaatwet vindt u in deze Greenpeace-briefing.