Greenpeace-aktivist Amanda Louise Helle om bord på seilbåten Tanker Tracker på Mongstad, under aksjon mot eksport av giftig oljevann.
Jeg vet hvor viktig sjøen er for meg, og for så mange andre, skriver Amanda Louise Helle. Foto: Rasmus Törnqvist

Kanskje det er enda litt mer personlig for meg, siden jeg har vokst opp på vestlandskysten.

Om bord på en li­ten seil­båt var jeg med å blok­ke­re tank­ski­pet Both­nia fra å bli las­tet med gif­tig olje­vann fra Equinor i 69 ti­mer! Det­te van­net blir eks­por­tert til Dan­mark, hvor det et­ter en util­strek­ke­lig ren­se­pro­sess blir dum­pet i et skjønt lite sund sør på Sjæl­land, rett ved et be­skyt­tet hav­om­rå­de.

I dansk media har lo­ka­le fis­ke­re sagt at «nå hers­ker dø­den», og at det ikke len­ger er mu­lig å få fisk i om­rå­det, mens det før var en av de bes­te fis­ke­plas­se­ne i Dan­mark. En dyk­ker har også for­talt at det ikke er noe le­ven­de å fin­ne der, ikke en­gang en enes­te krab­be.

Og det­te er grun­nen til at det lig­ger så nært for meg at Equinor for­gif­ter hav­om­rå­der! Jeg tror de fles­te fra Vestlandet kan føle på det sam­me. Vi vok­ser opp i og ved sjø­en, og det er der jeg har mine bes­te min­ner.

Min­ner av at vi fis­ker krab­ber fra kai­en, jeg og søs­kn­ene mine – hvor stas det var når vi så at krab­ben kløp tak i ag­net og vi fikk den opp på land. Jeg hus­ker at vi sprang langs stren­de­ne og fant små grøn­ne strand­krab­ber, som vi egent­lig syn­tes var litt skum­le. Jeg hus­ker fis­ke­tu­rer i så høye bøl­ger at ste­fa­ren min måt­te kry­pe for å kom­me bort til oss for å ta fis­ken av kro­ken på fis­ke­stan­gen. Men vi nek­tet å gi oss for­di vi stor­kos­te oss! Det var om å gjø­re å få størst fisk!

Hvert år drar vi i fa­mi­li­en på sjø­fe­rie i en uke. Da er det «åpent hus» på on­kel Nils sin hyt­te. Vi drar til sjøs og fis­ker, ly­ser et­ter krab­ber, snork­ler, fri­dyk­ker og dyk­ker. Det­te er den ene tin­gen som ald­ri end­rer seg. Og om bare to uker skal jeg til Ber­gen igjen, nett­opp for å dra på den­ne sjø­fe­ri­en med fa­mi­li­en min, og jeg gle­der meg som en li­ten unge igjen. Sjø­en har all­tid ført oss sam­men. Det har vært li­met i fa­mi­li­en vår.

Jeg drøm­mer om å dra til­ba­ke til Ber­gen for å dyk­ke og se på li­vet i ta­re­sko­ge­ne. Å leke at du er i en hin­der­løy­pe, -un­der, over, til si­den, en li­ten snurr. Å se bob­le­ne for­svin­ne opp­over mot over­fla­ten. Å kun­ne fri­dyk­ke og gå i ett med sti­mer av mind­re fisk, for­di de skjøn­ner at de ikke er i fare. Det er en helt an­nen ver­den.

Greenpeace-aktivist Aman­da Louise Hel­le i vannet utenfor Mongstad, med banner som sier "Equinor = giftig".
Greenpeace-aktivist Aman­da Louise Hel­le under aksjonen på Mongstad.

Det er alle dis­se gode opp­le­vel­se­ne og min­ne­ne Equinors gif­ti­ge olje­vann ri­ver vekk fra fol­ket ved Agersø sund på Sjæl­land. Ma­ten på bor­de­ne de­res, min­ne­ne med bar­na de­res, min­ne­ne med for­e­ldr­ene de­res. Jeg had­de blitt knust om li­vet i sjø­en vår for­svant, og om det plut­se­lig ikke var li­met i fa­mi­li­en leng­re.

Ak­sjo­nen vår på Mong­stad bi­dro til å åpne opp øy­ne­ne til man­ge der ute om at Equinor, vårt eget stat­li­ge ol­je­sel­skap, fak­tisk eks­por­te­rer gif­tig olje­vann til nabolandet vårt. Et­ter ak­sjo­nen møtte jeg Equinor som ikke hadde noen umiddelbare planer om å stoppe eks­por­ten av det gif­ti­ge olje­van­net, så da reis­te jeg vi­de­re til Dan­mark. Jeg vil­le kjem­pe vi­de­re med na­bo­ene våre, for at de også skal kun­ne ha rett på en sunn sjø!

LES OGSÅ: Greenpeace-aksjonen på Mongstad, dag for dag

Her møt­te jeg de lo­ka­le som bok­sta­ve­lig talt blir ram­met av den gif­ti­ge bak­si­den til Equinor. Det var et fint møte, men sam­ti­dig leit. Leit å møte de men­nes­ke­ne som blir ne­ga­tivt på­vir­ket av Equinors for­urens­ning.

Kan­skje det er enda litt mer per­son­lig for meg, si­den jeg har vok­st opp på vest­lands­kys­ten. Jeg vet hvor vik­tig sjø­en er for meg, og for så man­ge and­re. Vi må stå opp for hver­and­re!

I kjøl­van­net av ak­sjo­ne­ne har den dans­ke mil­jø­mi­nis­te­ren sagt at im­por­ten av det nors­ke olje­van­net er ulov­lig. Det­te er en god start! Vi vet ikke hvor lang tid det kom­mer til å ta, men hvis by­rå­kra­ti­et med det hele tar for lang tid, så må han vite at Green­peace er her enda. De lo­ka­le er her enda. Vi føl­ger med.

Equinor må bli møtt med krav om ren­sing av van­net, når de nå skal ta hånd om det i Norge. Da kan vi unn­gå at olje­van­net får dre­pe li­vet i fjor­de­ne våre også.

LES OGSÅ: Danmarks miljøminister kaller import av giftig norsk oljevann ulovlig