Utrydningstruede arter

Naturen har lenge blitt behandlet som en ressurs som kan utnyttes ubegrenset. Dette har ført til at dyr og planter dør ut raskere enn noensinne. FN anslår at over 1 millioner arter vil dø ut innen 2050. Forskerne kaller dette «den sjette masseutryddelsen».

Sjimpanser i Mefou Primate Sanctuary i Kamerun. Aper er truet i hele Kongobassenget.
Lomvi og polarlomvi med Kapp Kolthoff og Fuglefjellet i bakgrunnen. Lomvien er vurdert til kategorien "kritisk truet" på Norsk rødliste for arter 2021. Bildet er fra en Greenpeace-ekspedisjon til Bjørnøya.

Problemet med utrydningstruede arter

På grunn av menneskelig aktivitet dør dyr og planter ut i et raskere tempo enn noensinne. Klimaendringer, forurensning, landbruk, skogbruk, gruvedrift, overfiske, spredningen av fremmede arter og rovdrift på dyr og planter truer eksistensen til én million arter på verdensbasis. Verden står midt i en naturkrise. Dette er en tilsvarende krise som klimakrisa, og disse krisene forsterker hverandre. Skal vi stanse naturkrisa må vi lykkes i kampen mot klimaendringer, og skal vi lykkes i kampen mot klimaendringer må vi stanse naturtapet.

I Norge er 21 prosent av artene sårbare eller truet av utryddelse. Norske myndigheter legger til rette for å skyte rovdyr som allerede er rødlistet og står i fare for å utryddes. I vernede områder, både til havs og på land, tillates aktiviter som bryter med verneformålet. For eksempel tillates bunntråling, den mest destruktive formen for fiske, i enkelte marine verneområder.

Hva gjør vi for å ta vare på artene

For å takle utfordringene vi står overfor, må vi se klima- og naturtapskrisen i sammenheng og grunnleggende endre hvordan vi forholder oss til naturen.

Greenpeace jobber for å verne 30 prosent av verdens landareal og 30 prosent av verdens hav innen 2030. Dette ble etter press fra Greenpeace og andre vedtatt som et globalt mål på naturtoppmøtet i 2022. Nå begynner arbeidet med å gjennomføre det målet. Vi må ta vare på hav og skog, og vi må beskytte økosystemene i naturen. Den mest effektive måten for å gjøre det er å opprette verneområder eller naturreservater, hvor industriell aktivitet ikke tillates.

Estefania Gonzalez fra Greenpeace deler ut kopier av rapporten "30x30 A Blueprint For Ocean Protection" til FN-delegater.

Greenpeace jobber for å verne 30 prosent av verdens landareal og 30 prosent av verdens hav innen 2030.

Lær mer om sakene