Kull, olje og gass kan forårsake giftig vannforurensing, som igjen tærer på tilgangen til rent og trygt ferskvann. Her rydder lokalbefolkning i Andesfjellene opp etter et oljeutslipp nær byen Papallacta i 2003.

Ferskvann er en dyrebar og begrenset ressurs som er helt nødvendig for alt liv på jorda. Likevel er vi nå vitne til en økende global vannkrise, og fossilindustrien er en av de hovedskyldige.

Produksjon av fossile brensler setter verdens ferskvannstilgang og folks helse i fare. Klimakrisa forsterker vannkrisa fordi den begrenser kvaliteten på og mengden ferskvann i verden. Stigende temperaturer, kraftigere og hyppigere tørkeperioder, flommer og stormer, storstilt smelting av is og snø og stigende havnivåer truer ferskvannet vi er avhengige av for å drikke, ha god hygiene og produsere mat. Ferskvann er livsnødvendig. Fossilindustrien er den største årsaken til klimaendringer, noe som også gjør den til den største trusselen mot verdens vann. Men nødvendige tiltak for å redde klimaet og ferskvannet vårt blir spolert av fossilindustrien og dens medhjelpere innen finans og politikk.


1. Fossile brensler er enormt vannkrevende

Den fossilbaserte energiindustrien ligger på topp i forbruk av vann. Enorme mengder vann går til brensel- og strømproduksjon. Når vannet er brukt pumpes det tilbake i økosystemet, ofte ved en mye høyere temperatur enn det opprinnelig holdt. Dette fører til varmeforurensning, som endrer den økologiske balansen der det “brukte” vannet ender opp. Siden de fossile energiprodusentene fjerner mer vann fra økosystemet enn de fører tilbake, leder fossile brensler til vanntap.

2. Fossile brensler truer maten vår

På steder med vannknapphet er konkurranse mellom vann til landbruk og drikkevann uunngåelig. Det er faktisk landbruket som står for mesteparten av verdens forbruk av ferskvann, og i snitt går 70 prosent av vannet til landbruk – i lavinntektsland er er tallet hele 90 prosent. I konkurransen om hvem som skal få tilgang på ferskvann taper imidlertid landbruket noen steder i verden mot store fossilselskaper. Dette truer verdens matproduksjon.


3. Fossile brensler forurenser vannet vårt

Kull, olje og gass kan forårsake giftig vannforurensing, som igjen tærer på tilgangen til rent og trygt ferskvann. I mange tilfeller tar ikke fossilselskaper nødvendige forholdsregler og ansvar. Mangel på reguleringer bidrar til å forverre det hele. Opprydningsarbeid rundt vannforurensning har flere ganger skjedd for sent og utilstrekkelig til å hindre ødeleggelse av nærliggende vann- og landområder.

Hva kan gjøres?

De mange vannkrisene rundt i verden understreker hvor viktig rent og trygt vann er for folks helse og overlevelse. For 25 prosent av verdens befolkning er vannkriser nært forestående, og fire milliarder mennesker opplever akutt vannknapphet minst en måned i året. Da kan ikke fossilindustrien fortsette å nådeløst forsyne seg av verdens ferskvann. 

Det finnes mange bærekraftige alternativer til fossile brensler og energi. Det finnes ingen alternativer til ferskt, rent vann. Hvis ikke myndigheter i alle land tar umiddelbare og kraftige grep for å bevare verdens vannforsyning, kan den globale klimakrisa bli etterfulgt av en global vannkrise.