I debatten rundt hvordan vi skal nå Norges klimamål, er elektrifisering av olje- og gassproduksjon et av alternativene som ofte blir trukket frem. Særlig oljeindustrien liker å hausse opp elektrifisering som et effektivt tiltak for å kutte norske CO2-utslipp. Men hva betyr egentlig elektrifisering av sokkelen, og er det en god eller dårlig idé for klimaet?

Dronefoto av oljeplattformen West Hercules og en gummibåt fra Greenpeace under en fredelig protest i Rypefjord i Finnmark.
Dronefoto av oljeplattformen West Hercules og en gummibåt fra Greenpeace under en fredelig protest i Rypefjord i Finnmark.

Hva menes med “elektrifisering av sokkelen”? 

For å drive en olje- og gassplattform trengs det strøm. I dag bruker de fleste plattformer  gasskraftverk ombord på plattformene som energikilde for å pumpe opp olje eller gass. Elektrifisering av norsk sokkel innebærer å erstatte gassturbinene som forsyner oljeplattformer med strøm, med kraft fra land. 

Er elektrifisering bra for klimaet?  

I Norge står olje- og gassnæringen for en fjerdedel av nasjonale utslipp, og utslippene fra sektoren har økt med nesten 50 prosent siden 1990. Til tross for at klimavitenskapen viser at vi må omstille oss vekk fra fossil energi så raskt som mulig, jobber Equinor og andre oljeselskaper for å åpne flere olje- og gassfelt enn noen gang, både her hjemme og i utlandet. 

CO2-utslipp fra selve produksjonen av olje og gass står for kun 2 prosent av utslippene – de resterende 98 prosentene kommer når oljen og gassen brennes. Elektrifisering av produksjonen vil dermed ha en ørliten klimaeffekt, og vil på ingen måte gjøre oljebransjen utslippsfri, til tross for hva oljenæringen kanskje vil hevde. 

For å bli utslippsfrie er det kun en løsning: Vi må fase ut produksjonen på eksisterende felt og si nei til nye olje- og gassprosjekter.

LES OGSÅ: Elektrifisering av Melkøya: Ingen tør å snakke sant

Er elektrifisering dårlig for klimaet?

Elektrifisering av sokkelen vil kreve enorme mengder strøm, som i stedet kan brukes til å utvikle grønn industri og dermed skape flere arbeidsplasser i grønne industrier. Allerede nå ser vi at den planlagte elektrifiseringen av sokkelen stopper grønne industriprosjekter. Elektrifiseringen vil også gjøre det vanskeligere å nå mål knyttet til elektrifisering av andre sektorer som transport og industri. Kombinert med at oljelobbyen bruker elektrifisering som et argument for at Norge må fortsette å åpne nye olje- og gassfelt, mener vi at elektrifisering er dårlig for klimaet.   

Hvor mye strøm kreves for å elektrifisere sokkelen?

Hvor mye strøm som trengs kommer an på hvor mye av sokkelen som blir elektrifisert. Ifølge Equinor vil deres elektrifiseringsplan kreve 10–12 terawattimer (TWh). Utregningen fra fornybarbransjens organisasjon Norwea viser et totalt behov på rundt 15 TWh. Dette tilsvarer mer enn 10 prosent av Norges samlede kraftforbruk i 2021. Tallet tilsvarer også rundt den samlede energiproduksjonen fra norsk vindkraft i et normalår. 

Elektrifisering vil kreve en enorm økning i energiproduksjon, som kan få store negative konsekvenser for naturen og urfolks rettigheter. Strømmen fra Fosen vindpark, som har blitt dømt av Høyesterett til å ha en ugyldig konsesjons, er planlagt brukt til å elektrifisere to oljeplattformer.

Hvor mye koster det å elektrifisere norsk sokkel?

Equinors har anslått at det vil koste 50 milliarder kroner å redusere utslippene. Mesteparten av kostnadene knyttet til elektrifisering av sokkelen vil  bli betalt av skattebetalere. Av investeringene på 50 milliarder kroner vil staten betale rundt 80 prosent, opp mot 40 milliarder kroner.

Hvordan vil elektrifisering av sokkelen påvirke strømregningen din?

Ifølge SSB kan én av fem nordmenn få problemer med å betale strømregningene sine i år. Likevel presser oljenæringen på for å få gjennomslag for et tiltak som vil føre til økte strømpriser. 

Regjeringen har selv estimert at isolert sett kan elektrifisering av norsk sokkel innebære høyere strømpriser, noe som vil bli en stor belastning for husholdninger som allerede strever med økte levekostnader. 

Elektrifisering av norsk sokkel = grønnvasking

Til tross for at elektrifisering vil føre til en minimal reduksjon i utslipp, og at mesteparten av kostnadene vil bli betalt av skattebetalerne, bruker oljeindustrien elektrifisering for å grønnvaske seg selv og for å legitimere forlenget olje- og gassproduksjon.

Equinor omtaler elektrifisering som en av måtene selskapet “framskynder overgangen til et lavkarbonsamfunn” og “bidrar til å kutte globale utslipp” på, men dette er intet annet enn grønnvasking. Til tross for alle lovord om omstilling var kun 0,13 prosent av energien Equinor produserte i 2022 fornybar og akkurat nå jobber Equinor for å åpne nye olje- og gassfelt som ikke bare vil fyre oppunder klimakrisen, men få katastrofale følger for marine områder og lokalbefolkninger rundt om i verden. 

LES MER: om Equinors kontroversielle utenlandsprosjekter

LES MER: 11 ting Equinor ikke vil du skal vite om grønnvasking

Elektrifisering kan redusere utslipp fra oljeproduksjon, men klimaeffekten er minimal, og elektrifisering av sokkelen vil redusere mengden strøm som er tilgjengelig for utviklingen av grønn industri. Elektrifisering kan også føre til økte strømregninger, i en tid da vi må gjøre alt vi kan for å støtte opp om husholdninger som strever med å betale regningene sine. 

Hva er alternativet til elektrifisering for å kutte utslipp?

I debatten om elektrifisering kan man få inntrykk av at man har to alternativer: 

1) elektrifisere for å kutte utslippene fra olje- og gassproduksjon

2) bryte klimamålene ved å droppe elektrifisering og la utslippene fortsette

Et alternativ som stort sett er fraværende i debatten, er den eneste reelle måten å kutte utslipp på: Å la olja ligge. Norge kan begynne å fase ut produksjonen på olje- og gassfeltene med høyeste produksjonsutslipp og dermed nå klimamålene i Norge, samtidig som vi bidrar til å nå verdens klimamål gjennom å redusere fossil energi. I tillegg må Norge si nei til å åpne nye olje- og gassfelt, selv om de er planlagt elektrifiserte.

Kun på denne måten kan Norge oppnå våre og verdens klimamål. FNs klimapanel og Det internasjonale energibyrået (IEA) er klare på at det ikke er plass til noen nye olje- og gassfelt.

LES MER: er norsk olje miljøvennlig og ni andre oljemyter

Demonstrasjon i Mar del Plata i Argentina mot norske Equinors planer om oljeleting i Argentinahavet (Mar Argentino). © Diego Izquierdo / Greenpeace
Signer: Stopp Equinors utenlandsprosjekter

Equinor jobber for å åpne nye, kontroversielle utenlandsprosjekter, som Rosebank i Storbritannia og Bay du Nord i Canada. Dette må stoppes, signer oppropet!

Vær med