Idag väntas riksdagsmajoriteten, alltså regeringspartierna och Sverigedemokraterna, besluta om att avskaffa det nationella energipolitiska målet om 100% förnybar el till 2040 och ersätta det med ett mål om 100% fossilfri el till 2040. Det är ett historiskt misstag.
Volontärer från Greenpeace Tyskland deltar i en protest framför reaktorn Emsland vid dess sista dag av energiproduktion.

Skälet är naturligtvis att de ser att ett mål om 100% förnybart hindrar ny kärnkraft. Men deras alternativ – ett beslut om 100% fossilfri elproduktion – är att slå in öppna dörrar. Svensk elproduktion är sedan lång tid tillbaka i det närmaste fossilfri och den fossila andelen har under den senaste tioårsperioden legat runt 2%. 2021 var den fossilfria andelen 98,2%. Att få ner denna andel till noll år 2040 är så nära ett ickebeslut man kan komma, branschen vill själv fasa ut det fossila till 2030.

Förslaget om att ersätta målet om 100% förnybart med 100% fossilfritt är en del av Tidöavtalet och finns med i regeringens proposition om vårändringsbudget för 2023. Frågan har beretts av finansutskottet som hänvisar denna del i stort till ett yttrande från näringsutskottet. Det finns en motion i frågan av Socialdemokraterna som yrkar på avslag att ändra målet, vilket också stöds av samtliga oppositionspartier. Frågan kommer att debatteras och beslutas idag den 20 juni. Om inget sensationellt händer så kommer riksdagen att gå på regeringens linje och ändra målet.

Att överge målet om 100% förnybart är ett historiskt misstag och ett exempel på en bakåtsträvande politik. Det ger en felaktig signal till såväl svenskt näringsliv som andra länder och innebär att Sverige ställer sig vid sidan av och underminerar den globala och nationella energiomställning som pågår. Den strimma hopp som dock finns är att oppositionen är samlad emot detta beslut och förhoppningsvis kan komma att riva upp det framöver.

Det snabbaste och mest effektiva sättet att bygga ut elproduktionen i närtid är förnybar el, alltså sol och vind. Det konstaterade också Energimyndigheten så sent som förra veckan. Sol- och vindkraft är också enligt FN:s klimatpanel de energislag som ur ett globalt perspektiv är både mest kostnadseffektivt och kan leverera mest energi för att motverka klimatkrisen, medan kärnkraft är både dyrt och levererar lite.

Utsnitt från tabell i Summary for Policymakers, från IPCC AR6 Synthesis Report: Climate Change 2023.

Regeringens fanatiska vurmande för ny kärnkraft visar på en osund faktaresistens som är en farlig distraktion och riskerar att motverka både klimat- och energiomställningen och i förlängningen kosta skattebetalarna enorma summor.

Detta är en reaktiv dinosauriepolitik. Vad Sverige och världen behöver är inte 100% fossilfri el utan 100% stofilfri politik!