Ett bi som pollinerar en blomma
Pollinerare som bin bidrar till biologisk mångfald. / Foto av Dmitry Grigoriev

Biologisk mångfald är helt avgörande för allt liv på jorden. Det skapar friska ekosystem som i sin tur skapar ekosystemtjänster, vilket ger oss mat, rent vatten, reglerat klimat och skydd mot nya pandemier.

Men på grund av oss människor pågår just nu en massutrotning. Aldrig tidigare i mänsklighetens historia har den biologiska mångfalden minskat så snabbt som nu, trots att den är helt avgörande för vår överlevnad.

Nu riskerar uppemot 1 miljon av världens uppskattningsvis åtta miljoner växt- och djurarter att utrotas.

Närbild på en sumatratiger
En sumatratiger inaturreservatet Bukit Barisan på Sumatra, Indonesian. Just nu finns endast 400 sumatratigrar kvar i det vilda och den är därmed klassad som akut hotad.

Vad är biologisk mångfald?

Biologisk mångfald beskriver all den variation som finns mellan och inom arter och livsmiljöer på vår planet. Den bygger på tre nivåer:

  • Mångfalden av arter
  • Genetisk variation inom arter
  • Mångfalden av ekosystem.

Ju större mångfald som finns inom dessa naturliga nivåer, desto mer motståndskraft och livskraft finns det i naturen. Med stor motståndskraft, eller resiliens, i ett biologiskt system är det bättre rustat att klara av yttre hot av olika slag. Som exempelvis en allt varmare planet.

En spindelapa
En nyfiken spindelapa i Katmandu, Nepal. / Foto av Jerome Sallerin

Varför är biologisk mångfald viktigt?

Biologisk mångfald fungerar som ett skyddsnät som ser till så att allt levande på vår planet kan överleva och frodas – och det gäller även oss människor. Biologisk mångfald skapar en mängd olika ekosystem, och med det olika ekosystemtjänster.

Dessa ekosystem spelar en viktig roll för naturens grundläggande funktioner som pollinering, spridning av frön, bördig jord, klimatreglering och rening av luft och vatten. Ekosystemen och dess olika ekosystemtjänster är helt avgörande för allt levande på jorden.

Vissa exempel är självklara: Utan växter skulle det inte finnas något syre, och utan pollinerande vildbin så så skulle mycket av det vi äter, som exempelvis frukt och nötter bli väldigt mycket dyrare och svårare att odla.

Andra är inte lika självklara – korallreven och mangroveträsk ger ovärderligt skydd från cykloner och tsunamis för de som lever vid kusten, medan träd kan absorbera luftföroreningar i storstäder.

Och andra är väldigt otippade – få tänker att tropiska sköldpaddor eller spindelapor gör något för att att stabilisera klimatet. Men flera av de täta lövträd som effektivt tar bort koldioxid från atmosfären är beroende av att deras frön fördelas från dessa stora fruktätare. 

När forskare undersöker ekosystem så hittar de oräkneligt många liknande interaktioner som under evolutionens finslipats i miljontals år. Om denna process får verka utan mänsklig förstörelse, producerar den balanserade och friska ekosystem och skapar en livskraftig planet i balans.

Orangutang tar skydd vid en flod från bränder
Regnskogen i centrala Kalimantan har haft många skogsbränder, en stor andel är anlagda för att ge plats åt fler palmoljeodlingar. Här har en orangutang lyckats komma undan eldens lågor, en art som nu är hotad av utrotning på grund av skogsbränder och avskogning.

Hur kan vi bevara biologisk mångfald?

Utrotningen av arter riskerar att rubba många av världens ekosystem som frodats i miljontals år. Om vi inte agerar nu så kommer det leda till mycket stora konsekvenser för oss människor. Men vi kan fortfarande vända den negativa utvecklingen och skapa en hållbar relation till allt det liv som vi delar planeten med.

Artförlusten som pågår just nu är en av vår tids största ödesfrågor, och hur vi agerar för att bevara biologisk mångfald kommer att definiera oss och livet på vår planet för kommande generationer.

För att bevara den biologiska mångfalden måste vi bland annat:

  • Skydda 30 procent av land och hav till 2030, så att den biologiska mångfald som finns kvar kan få möjlighet att återhämta sig.
  • Ställa om till ett naturnära skogs- och jordbruk som värnar om och ökar den biologiska mångfalden.
  • Politiker behöver ge konsumenter större möjlighet att handla mer hållbart och få ett slut på vår överkonsumtion. De behöver arbeta för att minska hur mycket vi kollektivt konsumerar, främja återanvändning, delning, lagning, byten och återvinning. Det skulle minska pressen på råvaror och minska koldioxidutsläppen.
  • Regeringar måste sluta sätta företagens vinstintressen först och hitta hållbara sätt att producera och konsumera livsmedel samt andra produkter som idag utarmar vår natur.
  • Regeringar måste höja ambitionen och skapa starka överenskommelser som hjälper oss att bromsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader och kraftigt minska våra koldioxidutsläpp.
Två frivilliga brandmän från Greenpeace
Greenpeace frivilliga brandmän förbereder sig för att släcka en brand i centrala Kalimantans regnskog. Ett artrikt område med unika ekosystem som måste bevaras. / Foto av Ulet Ifansasti, Greenpeace

Bidra i kampen för en levande planet, bli månadsgivare!

Det är bråttom, men vi kan fortfarande stoppa massutrotningen. Greenpeace arbetar med allt från forskning och aktioner till politisk påverkan och har gång på gång visat att världen går att förändra.

Greenpeace arbetar bland annat för ett globalt avtal för att skydda 30 procent av land och hav till 2030, stoppa ny gas- och oljeutvinning i Arktis samt stoppa handelsavtalet mellan EU och Brasilien (Mercosur-länderna) som skulle ge grönt ljus till ökad skövling av Amazonas regnskog.

Men det är ett stort arbete och som oberoende organisation som inte tar en enda krona från företag, så är vi helt beroende av din hjälp för att lyckas. Vill du vara med och göra en insats som gör skillnad och består? Blir månadsgivare idag – tillsammans kan vi göra skillnad. 💚