Det nya reservatet är 300 000 hektar stort (lika stort som Blekinge län) och utgörs av en mycket välbevarad, orörd granskog. Reservatet är ett av de största regionala skogsreservaten.

Beslutet om att bilda “Dvinsko-Pinezhsky”-reservatet, som det officiellt kallas, fattades av regionregeringen i Arkhansk och följer en överenskommelse mellan Arkhansk ministerie för naturresurser, berörda skogsbolag, WWF och Greenpeace.

– Dvinskyskogen är ett ovärderligt och fint exempel på den typen av skogar som fått stå utan stora mänskliga ingrepp under århundraden, och som vi måste skydda mer av om vi ska nå Parisavtalet. Det här reservatet innebär ett skydd för hela 42% av det intakta skogslandskap som det utgör och beslutet sänder en stark signal till alla regeringar: forskningen är glasklar vi måste skydda och restaurera mer skog, det kräver ökad finansiering. Skydd av land må vara dyrt, men det är värt var enda krona. Idag har Arkhansk ministerie för naturresurser investerat i allas framtid, säger Lina Burnelius, skogsexpert på Greenpeace.   

”Idag har Arkhansk ministerie för naturresurser investerat i allas framtid”, säger Lina Burnelius.

Naturreservatet omfattar kärnan av ett så kallat intakt skogslandskap mellan Norra Dvina-floden och Pinegafloden i den norra europeiska delen av Ryssland. Skogsområdet är ett bra exempel på en boreal skogsvildmark som fått stå utan stora mänskliga ingrepp under århundraden. 

– Klimat- och miljövinsterna med detta beslut är mycket omfattande och att fler och fler erkänner just ökat skydd av skog som en nödvändig väg framåt är livsviktigt och mycket glädjande. Greenpeace och våra allierade har kämpat för att denna, inget mindre än biologisk skatt och naturliga klimatlösning i decennier, idag är vi glada och fulla av hopp, säger Lina Burnelius.   

– Dagar då politiska belsut går hand i hand med vad forskningen säger att vi akut måste göra, det är de dagar som vi inom miljörörelsen kämpar outtröttligt för. Ökat och permanent skydd av värdefull natur är dagens och morgondagens politik, säger Lina Burnelius.   

Intakta skogslandskap (IFL, Intact Forest Landscapes) är några de få sista orörda skogsområden i världen som inte uppvisar några tecken på mänsklig aktivitet och utgör  livsmiljöer som är tillräckligt stora för att bibehålla biologisk mångfald, inklusive livskraftiga populationer av flertalet arter. Intakta skogslandskap har oerhört höga bevarandevärden och är kritiska för att stabilisera markbunden kollagring, bibehålla den biologiska mångfalden, reglera klimatet, göra världen motståndskraftig i ett allt mer mer föränderligt klimat samt tillhandahålla andra ekosystemtjänster. 

Svenska myndigheter har själva pekat på vikten av ett större, så kallat “landskapsperspektiv” i den svenska naturvården. Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket skriver: “För att långsiktigt bevara och utveckla olika former av livsmiljöer, funktioner och processer i skogslandskapet behövs ett övergripande landskapsperspektiv. Till viss del kan detta tillgodoses i riktigt stora nationalparker och naturreservaten i nordvästra Sverige samt ekoparker eller motsvarande. I huvuddelen av det svenska skogslandskapet saknas dock sådana större områden med förhöjda naturvårdsambitioner, men förutsättningar finns för att utveckla arbetet inom värdetrakter.” 

– Nu är det dags för Sveriges regering att vakna. Vi behöver politik och politiska verktyg som möjliggör ökad restaurering i Sverige, säger Lina Burnelius.   

Dvinsko-Pinezhsky skogreservat i Ryssland.