EU-kommissionen föreslår i ett utkast till skogsstrategi att kalhyggen måste undvikas inom EU. Greenpeace välkomnar förslaget, som innebär en radikal omsvängning i synen på skogens roll – både för att skydda klimatet och den biologiska mångfalden.

I det läckta dokumentet slår EU-kommissionen fast att skogen i första hand är ett ekosystem – och att våra skogar är nödvändiga för att upprätthålla den biologiska mångfalden och ett klimat i balans. För att säkerställa detta uppmanas länderna införa kontinuitetsbruk, eftersom ”sådana metoder fungerar som en sorts försäkring, som säkerställer att skogarna kan fortsätta att erbjuda sin fulla potential av varor och tjänster i en föränderlig och osäker framtid”.

I utkastet konstaterar EU-kommissionen därför att kalhyggen – som är den vanligaste avverkningsmetoden i det svenska skogsbruket – därför måste undvikas. I dokumentet slås fast att kalhyggen ”förutom att förstöra den biologiska mångfalden ovan marken, så orsakar kalhyggen även utsläpp av kol från rötterna och delar av det kol som finns bunden i jorden”. Kommissionen konstaterar även att kalhyggen ”redan är förbjudna eller reglerade i flera länder”.

Ett förbud mot kalhyggen ligger i linje med vad Greenpeace och många andra miljöorganisationer har krävt under årtionden, av samma skäl som EU-kommissionen nu slagit fast i sitt förslag till skogsstrategi. Där konstateras även att skogsbruket i offentligt ägda skogar ska föregå med gott exempel, genom att skog ska skyddas och mark restaureras, så att redan beslutade miljömål nås.

Med anledning av EU-kommissionens stöd för en radikal förändring av det svenska skogsbruket uppmanar Greenpeace regering och riksdag:

  • Att lagar och föreskrifter skrivs om för att uppmuntra kontinuitetsskogsbruk i stället för kalavverkningar.
  • Att Skogsstyrelsen ges uppdrag, mandat och resurser för att se till att svenskt skogsbruk bedrivs på ett sätt som inte skadar klimatet eller ekosystemen. Bland annat genom ett tätare samarbete med skogsägare för att införa kontinuitetsskogsbruk istället för kalavverkning.
  • Att regeringen och riksdag ändrar ägardirektiv för Sveaskog som förbjuder kalavverkning och inför istället ett ekosystembaserat skogsbruk.
Skydda svensk skog

Skriv under och hjälp oss sätta press på regeringen och kräv att statliga Sveaskog görs om från en skogsbov till en skogshjälte!

Engagera dig