Skogsskövling hotar inte bara Amazonas regnskog. Liknande händer på vår egen bakgård i svenska skogar. Sverige bryter löftet om miljömålen och skogsindustrin kalhugger systematiskt  flera hundra år gamla träd. Artrika skogar ersätts med planteringar för att mata en hungrig produktion av engångsartiklar och drivmedelsindustri. Vi sammanställde några av de argument som industrin använder – och slår hål på myterna.

Just nu försvinner de sista gammelskogarna i en alarmerande hastighet och med dem tusentals växter och djurarter. När skogsindustrin skövlar skogen frisläpps koldioxid och den biologiska mångfalden utarmas. Industrin själva hävdar att träden de planterar istället för naturskogen stabiliserar klimatet. Men hur är det egentligen?

Myt 1. “Sverige är fullt av skog”

Man kan tro att Sverige är ett land fullt av skog  men det är en bild långt ifrån verkligheten och. Faktum är att det mesta som i dagligt tal kallas skog är numera faktiskt planterat. Sedan 50-talet har vi avverkat över 60 procent av den svenska skogen och i dag finns det bara spillror av orörd naturskog kvar. Trots forskarnas larm och starkt motstånd, som förkastas av storföretag med statliga Sveaskog i spetsen, förstörs vårt nationella naturarv. 

Myt 2: “Skog är en förnybar resurs”

Träd är förnybara men skog är inte det. Skogsindustrin kalhugger och markbereder våra skogar med stora maskiner som lämnar djupa spår och kala ytor efter sig. Samtidigt har de enligt Dagens Nyheter lagt minst 150 miljoner de fyra senaste åren på att få det att framstå som hållbart. 

Majoriteten av de avverkade träden används för tillverkning av engångsartiklar som pappersmuggar och förpackningar samt bioenergi. Men det finns ännu ett hot – industrin och deras regeringsanhängare vill införa en storskalig satsning av biobränslen baserade på skogsprodukter.  

I Sverige har de biogena utsläppen ökat så pass mycket att de äter upp de fossila utsläppsminskningarna. 80 procent av det vi skövlar bränns upp och hamnar i atmosfären inom två år. Skogsindustrin hävdar att de bränner ”biprodukter”, medan sanningen är att naturen inte har några biprodukter – allt har en roll i ett fungerande ekosystem.

Myt 3. “Skogsbruk är bra för klimatet”

En levande skog är en viktig kolsänka. Den fångar upp koldioxid från atmosfären och lagrar den ovanför och under jord. När skogen kalhuggs frigörs kolet från jorden och träden till atmosfären, både som koldioxid och som metan, som ären ännu kraftfullare växthusgas. Samtidigt används virket mestadels för att bli kortlivade produkter. “Hyggesrester” omvandlas snabbt till koldioxid i våra fjärrvärmeverk och industrier.

Skogsindustrin menar att detta balanseras upp av de nya plantagen som suger upp det förlorade kolet och gör det klimatneutralt. Men om vi ska möta utmaningen med förödande klimatförändringar måste koldioxidnivån i atmosfären minska snabbt; vi kan inte vänta 20-30 år på att kolet som frigörs från kalhygget ska bindas igen och sedan vänta 60-120 år på att träden ska växa upp.

Myt 4. “Skogsindustrin tar hänsyn till den biologiska mångfalden”

Som överallt i världen bevittnar vi en hjärtskärande snabb nedgång av biologisk mångfald. Djur, växter, svampar och insekter, som det tidigare fanns rikligt av i Sverige, hotas nu. Deras livsmiljöer förstörs och antalet individer av arter minskar drastiskt. Artdatabanken menar att den enskilt största anledningen till att arter hamnar på rödlistan är kalhyggen och vårt nuvarande skogsbruk. 

Branschen hävdar att den svenska skogsbruksmodellen bevarar naturen. Tyvärr är motsatsen sann.” Carl Schlyter Kampanjledare Greenpeace

Myt 5. “Skogen har redan tillräckligt skydd”

Det finns en tydlig vetenskaplig enighet om att vi måste skydda minst 30 procent av alla typer av livsmiljöer från förstörelse. Ytterligare upp till 50 procent måste lämnas utan betydande mänsklig påverkan för att stoppa förlusten av biologisk mångfald. Dessa skyddade områden måste vara representativa för de arter som bor i landskapet, anslutna till varandra och ännu viktigare, tillräckligt stora för att arterna ska trivas och sprida sig. I dag är endast 6 procent av skogen nedanför fjällkedjan formellt och långsiktigt lagligt skyddad. Samtidigt hävdar industrin att deras frivilliga skyddsåtgärder fungerar, är de i verkligheten ofta små oåtkomliga områden som ändå inte kan avverkas eller små öar med några få träd kvar i mitten av ett ödelandskap av kalhyggen. Skyddsåtgärderna är dessutom ofta frivilliga – företagen kan ändra sig och hugga ner skogarna när de vill det.

Myt 6. ”För varje träd som avverkas planteras två eller tre nya”, Vilket borde vara bra för livet i skogen, eller?

Denna siffra är vilseledande: Visst planterades 384 miljoner träd 2018 och 170 miljoner höggs ner i avverkningar. Men det som branschen ”glömmer” att räkna är de träd som huggs ner i gallringar – detta leder till ytterligare 230 miljoner träd per år som avverkats.

Huvudpoängen är inte om varje träd som huggits ner ersätts med tre, två eller en ny trädplanta. Skogar förstörs och ersätts av monokulturplantage som dessutom är känsligare mot både skadedjur, bränder och stormar. Ett trädplantage skiljer sig lika mycket från en riktig skog som ett potatisfält från en äng. 

Levande skogar är avgörande för ett klimat i balans och en rik biologisk mångfald. De är en förutsättning för vår trygghet och vår välfärd. Om vi fortsätter exploatera och förstöra ekosystemen äventyrar vi vår framtid. Ska vi nå våra miljömål och våra internationella åtaganden, både under EU och FN, så måste skogsbruket ställas om i grunden. Svenska staten måste både radikalt förändra regelverken kring skogen, och visa vägen till skonsamt skogsbruk i skogar som staten förvaltar.

Så här skyddar vi Sveriges skogar: 

  • Vi bidrar till att skyddsvärd skog kartläggs och inventeras. 
  • Vi dokumenterar och uppmärksammar hoten som våra svenska skogar står inför. 
  • Vi genomför aktioner som avslöjar skogsindustrins dominans och exploatering av naturen. 
  • Vi sätter press på makthavare och kräver handling istället för tomma ord.
  • Vi avslöjar skogsindustrins greenwashing och myten om det “hållbara” svenska skogsbruket.

Om du vill du vara med och stötta vår skogskampanj så kan du läsa mer här.

Skydda svensk skog

Skriv under och hjälp oss sätta press på regeringen och kräv att statliga Sveaskog görs om från en skogsbov till en skogshjälte!

Engagera dig