Statliga Sveaskog planerade nyligen att kalavverka drygt 700 hektar skog i Luokta-Mávas sameby, som ligger i södra Norrbotten. Efter massiva protester pausades avverkningsplanerna. Greenpeace ställer sig bakom samebyarnas krav till regeringen “att Sveriges skogsbruk blir urfolksinriktat – endast så blir det klimatanpassat. Kalhyggesavverkning av hänglavsskogar och annan naturskog i Sápmi måste få ett omedelbart slut och Svenska Samernas Riksförbunds krav på att “nödvändiga åtgärder vidtas så att Sveaskog som statligt bolag upprätthåller de rättigheter Sverige som stat åtagit sig att respektera.”

Att avverkningarna pausas löser inte problemet. Skogsbolagens exploatering av vår natur fortsätter. Skövlingen av våra naturskogar hotar både människor, klimat och miljö. Antalet hotade arter ökar för varje år och enligt artdatabanken är avverkningen av skog den största anledningen.

Vi behöver förändra sättet vi bedriver svensk närings- och skogspolitik på. Vi måste respektera, skydda och arbeta med naturen istället för att exploatera den. Hela Sveaskogs verksamhet kan inte bygga på att skövla naturskogar fulla av biologisk mångfald som är en viktig del av vårt klimatsystemDet är en katastrof för den biologiska mångfalden, rennäringen, livsmiljön och för klimatet. 

Sverige har misslyckats med miljömålen levande skogar och skyddad mark och att förstå den centrala roll våra skogar spelar i klimatomställningen. Skogsbruket måste ställas om i grunden, skogsbolagens avverkningar måste minska drastiskt och anpassas till de gränser ekosystemen och urfolkens rättigheter sätter, det är regeringens ansvar.

Greenpeace kräver att:

 • 30% av all natur måste ges formellt skydd och den skog som brukas, ska brukas med skogsbruksmetoder där större kalhyggen än 5 hektar förbjuds
 • All avverkning av naturskogar måste upphöra
 • Alla miljömål uppfylls, särskilt: miljömålen om levande skogar, skyddad mark, myllrande våtmarker och levande sjöar och vattendrag.
 • Regeringen föreslår ett nytt ägardirektiv till Sveaskog som 
  1. Avskaffar utdelningskravet 
  2. Ändrar grundpremisserna i ägardirektivet så att utgångspunkten är bevarande och icke-exploaterande användningar av skogen
  3. Låter bevarandet av fungerande ekosystem samt miljömålen särskilt levande skogar, skyddad mark, myllrande våtmarker och levande sjöar och vattendrag vara ramvillkor för verksamheten.
  4. Sveaskogs verksamhet måste bli urfolksinriktat och respektera samebyarnas rätt att bedriva renskötsel. All kalhyggesavverkning av hänglavsskogar och annan naturskog i Sápmi måste upphöra.