Greenpeace har under helgen anlänt till Muonio sameby norr om Pajala i Norrbotten för att bevaka en rad känsliga skogsområden som hotas akut av kalavverkning från det statliga skogsbolaget Sveaskog. En grupp miljöaktivister och experter finns nu på plats och planerar att stanna kvar i området under en längre tid.

Aktivister från Greenpeace är nu på plats i Muonio sameby för att protestera mot Sveaskogs planerade avverkingar av lavskogar som är viktiga renbetesområden.
Aktivister från Greenpeace är nu på plats i Muonio sameby för att protestera mot Sveaskogs planerade avverkningar av lavskogar som är viktiga renbetesområden.

– Greenpeace ställer sig helt och hållet bakom Muonio samebys krav på att ingen skog ska avverkas förrän formellt samråd har återetableras. Vi är här för att göra allt vi kan för att se till att det kravet efterlevs av Sveaskog, säger Karolina Carlsson talesperson från Greenpeace.

Sveaskog har nyligen skickat in 13 avverkningsanmälningar belägna inom Muonio sameby till Skogsstyrelsen, vilka sammanlagt utgör en yta på över 100 hektar. Detta trots samebyns tydliga krav på att inga skogar får avverkas tills man har hållit samråd med samebyn.

– Lavrika skogar är ett villkor för att renarna ska överleva. Om Sveaskog vill avverka dessa skogar så är det inte mer än rimligt att vi får göra vår röst hörd genom samråd. Vi kräver därför att formella samråd återupptas, säger Hans Holma, ordförande i Muonio sameby.

Sveaskog har sedan några år avbrutit alla samråd med samebyn, trots de tydliga krav som ställs i FSC (Forest Stewardship Council) policys om att formella samråd måste hållas med berörd sameby innan avverkning sker. Efter att samråden avbröts har Sveaskog bedrivit en flerårig intensiv avverkning av skogar inklusive områden som tidigare utpekats av samebyn att vara särskilt viktiga för dess rennäring. Samebyn har därför begärt i en skrivelse till Sveaskog att de stoppar all avverkning tills samråd återupptas. Sveaskogs ledning meddelade i media att de planerar att återetablera samråd med samebyn — ett löfte som hittills har inte uppfyllts.

Aktivister från Greenpeace är nu på plats i Muonio sameby för att protestera mot Sveaskogs planerade avverkingar av lavskogar som är viktiga renbetesområden.
Sveaskog har nyligen skickat in 13 avverkningsanmälningar belägna inom Muonio sameby till Skogsstyrelsen, vilka sammanlagt utgör en yta på över 100 hektar. Detta trots samebyns tydliga krav på att inga skogar får avverkas tills man har hållit samråd med samebyn.

– Vi tycker det är viktigt att människor världen över får veta hur ett svenskt statligt skogsbolag, som säger sig följa höga miljöstandarder och sociala värderingar, i verkligheten beter sig mot urfolk, lokalbefolkning och miljö, säger Karolina Carlsson på Greenpeace.

Utöver observation av de avverkningsanmälda områdena planerar Greenpeace att genomföra en rad aktiviteter med syfte att tydliggöra och uppmärksamma situationen i Muonio sameby. Detta inkluderar bland annat sätta upp skyltar och markeringar i skogen som tydliggör att avverkning ej får ske i dessa avverkningsanmälda områden, naturinventeringar och informationsspridning till svensk och internationell media och allmänhet. 

Kontaktinformation:
Karolina Carlsson, talesperson från Greenpeace, 073-986 50 96 
Hans Holma, ordförande i Muonio sameby,  070-653 78 82
Mattias Areskog, kommunikationsansvarig på Greenpeace, [email protected] eller 070-283 30 36

Här kan du läsa en bakgrund som sammanfattar händelserna i Muonio sameby.