Replik till Sjunde AP-fonden, publicerad den 29 september 2022 på DN Debatt

Att institutionella investerare som Sjunde AP-fonden är aktiva och engagerade och försöker påverka de bolag de har innehav i är både riktigt och viktigt. Det håller vi helt med Richard Gröttheim och Johan Florén om. Men inte bara det, det är också en skyldighet. Enligt FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UNPRI), som Sjunde AP-fonden ställt sig bakom, är aktivt ägarskap en helt central del.

Sjunde AP-fonden är en svensk statlig myndighet som har ansvar för pensionen för flera miljoner svenskar. Som statlig pensionsförvaltare bör vi både förvänta oss och kräva att de agerar i överensstämmelse med såväl pensionsspararnas intressen som våra klimatmål.

Att vara en ansvarsfull ägare och utnyttja denna position till att påverka bolagen i en mer hållbar riktning är en sak. Men att legitimera sina innehav i fossilbolag som driver på klimatkrisen allra mest med en förhoppning om att kunna påverka dem att ställa om sin kärnverksamhet är något helt annat.

Ett av de företag som Sjunde AP-fonden investerar våra gemensamma pensionspengar i är den saudiska diktaturens statliga oljebolag Saudi Aramco, världens största fossilbolag och tillika det bolag som släppt ut mest koldixid genom historien. Direkt när det börsnoterades 2019 valde fonden att investera. I dagsläget uppgår innehavet i den saudiska oljejätten till över en halv miljard kronor.

Hur Sjunde AP-fonden ska lyckas påverka Saudi Aramco att dumpa sin oljeverksamhet framgår inte av deras artikel. Men vi antar att det är som Richard Gröttheim och Johan Florén själva skriver, att de ska ”kavla upp ärmarna och engagera sig”.

Sjunde AP-fonden sätter i stället sitt hopp till att efterfrågan på fossila bränslen ska minska. De konstaterar helt fatalistiskt att olja och gas kommer att finnas kvar i flera decennier ”vare sig vi vill eller inte” och uppmanar kapitalägare att inte överge utsläppsbolagen i avvaktan på politiska beslut. Närmare klimatförnekelse är svårt att komma.

En investerare kan påverka på många sätt. Att avstå från att investera i bolag vars verksamheter strider mot både vetenskap och våra överenskomna klimatmål är också att påverka och att ta ansvar.

I mars 2020 meddelade Första AP-fonden, som första statliga pensionsfond, att de avinvesterar bolag med fossil verksamhet. Fondens bedömning är att investeringar i kol-, olje- och gasindustrin kan medföra en högre finansiell risk. Beslutet att avinvestera fossilbolag är ”ett led i att minska fondens klimatriskexponering”.

Sjunde AP-fonden tar däremot en kalkylerad risk genom att avsiktligt investera i fossilbranschen, en verksamhet som med nödvändighet kommer att behöva avvecklas. Samtidigt bidrar de aktivt till att exponera oss alla mot en uppenbar klimatrisk. Det är varken ansvarsfullt eller föredömligt.

Erika Bjureby, Sverigechef, Greenpeace
Rolf Lindahl, kampanjledare, Greenpeace