Vid den svensk-finska gränsen blockerar just nu runt 40 aktivister från Greenpeace en nyöppnad massafabrik i protest mot det ohållbara skogsbruket. Massafabriken är den största på norra halvklotet och kommer att öka efterfrågan på skogsråvara från både Sverige och Finland, vilket oundvikligen kommer att leda till ett ännu mer ohållbart skogsbruk. Därför ställer Greenpeace nu ett antal krav på skogsindustrin, ägarna till massafabriken samt den svenska regeringen.

– Vi avverkar redan på tok för mycket skog för att kunna ha ett hållbart klimat, en levande natur och visa respekt för samernas rättigheter. Massafabriker likt den här kommer att göra ett ohållbart skogsbruk ännu mer ohållbart. I en tid när vi behöver vår skog för att binda mer kol och stärka den biologiska mångfalden ser vi hur värdefulla skogar i Sverige avverkas för att bli till engångsprodukter. Så kan vi inte ha det, säger Dima Litvinov, talesperson för skogsfrågor, Greenpeace Sverige.

Hur vi tar hand om skogen är avgörande för både klimat- och naturkrisen. Sverige har redan avverkat 60 procent av skogen sedan 50-talet. Nu väntas skogsavverkningen öka ännu mer i norra delarna av både Sverige och Finland.

I slutet av september öppnades norra jordklotets största massafabrik i finska Kemi, nära den svensk-finska gränsen. Vid full kapacitet slukar massafabriken 7,6 miljoner kubikmeter skogsråvara årligen. Det betyder att i genomsnitt 180 fulla lastbilar med skogsråvara behöver fraktas dit varje dag. En miljon kubikmeter av detta beräknas komma från svenska skogar, enligt ägarna till massafabrikens egna prognoser. Det betyder att skogsavverkningen i norra Norrland behöver öka med ytterligare cirka åtta procent per år för att möta massafabrikens behov, motsvarande ytor som är större än Luleå, Skellefteå och Haparanda tillsammans varje år.

– Fortsätter vi så här har vi snart inga riktiga skogar kvar och därför är jag här i dag för att kräva att den här massafabriken inte importerar virke som kommer från skyddsvärda skogar. De måste skyddas, inte avverkas, säger Christopher Söderstjerna, Greenpeace-aktivist.

Under aktionen deltar närmare 40 aktivister från olika länder – Sverige, Finland, Danmark, Norge, Polen, Holland och Tyskland – som alla är oroliga över Sveriges och Finlands ohållbara skogsbruk och lobbyism för detsamma på EU-nivå. Aktivisterna blockerar bland annat huvudentrén till massafabriken med hjälp av en fem meter hög sparvuggla som Greenpeace har byggt av pappkartonger.

– I Sverige hotas hundratals arter av kalhyggesbruket. Sparvugglan är en symbol för alla dessa arter. Vad ger oss rätten att utrota dem för att tillverka pappkartonger och andra kortlivade produkter? Det måste få ett slut, och jag vet att majoriteten av svenska folket tycker precis som jag. Vi vill ha levande skogar, inte döda skogar, säger Fanny Sannerud, Greenpeace-aktivist.

Utöver riktade krav till skogsindustrin och ägarna till massafabriken i Kemi, det finska bolaget Metsä, uppmanar Greenpeace även regeringen att agera.

– För ett år sedan skrev Sverige under internationella överenskommelser som säger att minst 30 procent av värdefull natur ska skyddas till 2030. Hittills har regeringen inte gjort mycket för att det ska uppnås. Regeringen har inte ens gett Naturvårdsverket i uppdrag att kartlägga hur 30 procents skydd ska utformas än, vilket är det första steget i uppfyllandet av EU:s bindande krav för skydd av biologisk mångfald. Idag är endast sex procent av våra skogsområden strikt skyddade, så det är ett stort och viktigt jobb som måste komma igång medan vi fortfarande har värdefulla skogar kvar, säger Dima Litvinov.

Foto och videomaterial

Foto och video från aktionen finns här – uppdateras löpande

Mer material kommer även att läggas upp på Greenpeace Sveriges Instagram under dagen

Greenpeaces krav

Greenpeace anser att Metsäs beräknade import av en miljon kubikmeter skogsråvara från Sverige bara får ske under förutsättning att det inte leder till utökad skogsavverkning i Sverige. Greenpeace kräver således att skogsindustrin minskar skogsavverkningen och därmed efterfrågan på skogsråvara. Detta kan ske genom att exempelvis producera mer hållbara och långlivade produkter än pappkartonger och engångsprodukter.

Greenpeace kräver även att Metsä inte importerar skogsråvara från Sverige som har avverkats med ohållbara metoder. Det innebär att de inte får importera virke som kommer från naturskogar eller fjällnära skogar, som måste lämnas orörda. De får inte heller importera skogsråvara som har avverkats genom att man lämnar stora kalhyggen efter sig, eftersom de är ett stort hot mot många arter och släpper ut stora mängder koldioxid. Ytterligare ett krav är att Metsä inte får bidra till att samernas levnadsvillkor försämras.

Parallellt med detta uppmanar Greenpeace regeringen att implementera 30 procents skydd av värdefull natur snarast möjligt.

Faktaruta

  • En tredjedel av koldioxiden från förbränningen av fossila bränslen tas upp av skogen. Ju äldre skogen är, desto mer koldioxid har den absorberat från atmosfären. När skogen avverkas släpps en stor andel av koldioxiden som den har lagrat ut i atmosfären igen. Det tar flera decennier innan samma mängd koldioxid tas upp av skogen igen.
  • Många skogsarters livsmiljöer förstörs med de avverkningsmetoder som mestadels används idag. Av Sveriges i dag 999 hotade skogsarter påverkas 394 direkt negativt av trakthyggesbruket.
  • Metsäs nya massafabrik i Kemi väntas öka skogsavverkningen i de norra delarna av Sverige och Finland. Massafabriken är den största på norra halvklotet. Vid full kapacitet slukar massafabriken 7,6 miljoner kubikmeter skogsråvara årligen. Det betyder att i genomsnitt 180 fulla lastbilar med skogsråvara behöver fraktas dit varje dag.
  • Från Sverige beräknar Metsä att en miljon kubikmeter skogsråvara behövs per år. Greenpeace bedömer att skogsråvaran främst kommer efterfrågas från norra delarna av Sverige, närmast den svensk-finska gränsen. I genomsnitt avverkas 11-13 miljoner kubikmeter skogsråvara per år i norra Norrland (Västerbotten och Norrbotten), enligt SLU. Det innebär att skogsavverkningen behöver öka med cirka åtta procent i norra Norrland för att möta massafabrikens efterfrågan, motsvarande ytor som är större än Luleå, Skellefteå och Haparanda tillsammans.
  • I norra Sverige finns majoriteten av Sveriges sista naturskogar kvar – de allra äldsta skogarna som har högst naturvärden. Här finns också fjällnära skogar. Risken för att dessa avverkas ökar i och med den nya massafabriken i Kemi.
  • Redan idag ligger nästan 40 procent av de planerade skogsavverkningarna i norra Norrland inom potentiellt skyddsvärda skogar.

Kontakt vid medieförfrågningar 

Christopher Engberg Dahl, kommunikationsansvarig Greenpeace Sverige
[email protected]
0791421453

Kontakt på plats 

Mari Vaara, kommunikationsansvarig Greenpeace Finland (OBS: talar finska och engelska, ej svenska)
[email protected]
+358 40 751 7957