Sveaskog gick i början av veckan ut med att de kommer minska avverkningsnivåerna i Norrbotten med 45 % under 2023. Greenpeace välkomnar nyheten då det är en åtgärd som den akuta situationen för biologisk mångfald, klimat och fortsatt möjlighet till rekreation, naturbetesbaserad renskötsel och långsiktiga arbetstillfällen kräver.

Aerials of forest and clearcuts in Mounio Sámi community, located in the northernmost part of Sweden, bordering Finland. Their reindeer pastures cover 3,460 square kilometres in Pajala municipality with permits to keep up to 3,900 reindeer in winter.

Miljökvalitetsmålet Levande skogar uppvisar en fortsatt dystopisk trend och kolinlagringstakten i skog minskar. De senaste 60 åren har antalet arbetstillfällen inom skogsbruket minskat och 70% av lavrika marker i gammelskog försvunnit till förmån för plantage och monokultur. Vi riktar en stark uppmaning till andra skogsbolag i regionen och runt om i landet att följa Sveaskogs exempel.

Bolaget kommunicerar att beslutet ska ha tagits mot bakgrund av den hänsyn till renskötseln bolaget är ålagd att göra enligt dess FSC certifiering och att de “beklagar dagens låsta läge i diskussionerna med en del samebyar och de omfattande följdeffekter detta får”.

Med anledning av detta vill Greenpeace poängtera följande:

Det är decennier av Sveaskogs ohållbara skogsbruk med aggressiv kalavverkning som huvudsaklig metod som försatt bolaget i situationen att avverkningsvolymer nu på kort tid måste minska drastiskt. Sveaskog är själva ansvariga för rådande läge.  

Samernas rättigheter att bedriva traditionell naturbetesbaserad renskötsel och till meningsfullt inflytande i samrådsprocesser är fastställt av flertalet nationella och internationella juridiska ramverk, däribland den svenska grundlagen. Det åligger ett statligt ägt bolag, oberoende av frivillig certifiering, att respektera och implementera det i sin verksamhet.

Skrivningarna från FN:s miljökonferens i Montreal, Kanada i december 2022, är det senaste i raden av kollektiva erkännanden av att urfolks rättigheter måste respekteras och att vi alla är beroende av urfolks förvaltarskap av naturen för våra gemensamma förutsättningar att kunna upprätta liv och hälsa i rådande tider av artutrotning och klimatkris.

Istället för ökad respekt och förståelse för ovanstående, ser vi med oro på hur Sveaskogs val av kommunikation om beslutet om minskade avverkningsvolymer kan leda till motsatsen: en ökning av redan existerande hot, hat och rasism mot samer. Vi uppmuntrar därför till stöd för de organisationer som aktivt arbetar med dessa frågor.