Styrelsen behöver både kompetens i utvecklingen av framtidsvisioner för företaget och nytänkande i sin strategiska inriktning.  Greenpeace har varit en av Vattenfalls främsta kritiker genom åren. Vi har krävt att Vattenfall inte bara marknadsför sig som ett ansvarsfullt grönt energiföretag, utan även lever upp till reklamen och att de rör sig i rätt riktning. Vi antar nu utmaningen och erbjuder vår expertis. Frågan är om regeringen och Vattenfall är redo.

Hon%20vill%20bli%20ny%20styrelseordf%C3%B6rande%20i%20Vattenfall

Vattenfall står inför enorma utmaningar. Klimatförändringen, risken med kärnkraften och diskussioner om biobränslens påverkan på den biologiska mångfalden visar alla på behovet av ett verkligt hållbart energisystem.  Vattenfall befinner sig nu i ett vägskäl. Antingen kan de som tidigare förhålla sig defensiva till utmaningar och motsätta sig en omställning till en hållbar energiframtid. Eller så tar Vattenfall frågan på allvar och tar in hjälp från oväntat håll för att företaget ska kunna skapa en grön energivision.

Greenpeace lanserade sin första färdplan för en global omställning av energisystemet till förnybar energi 1992. Den dominerande åsikten inom företag och bland politiker var att "förnybar energi, det kunde väl inte leverera". 2005 började vi med att publicera de regionala och globala omställningsrapporterna som kallas Energy[r]evolution. Reaktionen från de flesta stora energiföretag var att "visst, förnybar energi hade potential", men att kostnaderna aldrig skulle bli låga nog att kunna konkurrera med konventionell energi. De var inte lyhörda för signalerna från forskarvärlden och samhället som började se den gröna omställningen som vägen ur dubbelkrisen för ekonomin och klimatet.

Under dessa år satsade Vattenfall sina kort på teknik för koldioxidavskiljning och -lagring och köpte på sig fler kol- och kärnkraftverk. Det ökade inte bara risken för klimatet, utan även för företaget. För köpen har antingen redan visat sig vara felinvesteringar - som t.ex. uppköpen av kärnkraftverk i Tyskland som har varit ur drift i åratal och hotas med permanent nedläggning, eller så kommer misstagen att bli kännbara framöver, då koldioxidutsläpp kommer att regleras hårdare.

Att Vattenfalls omsättning och vinst hittills har varit stor är mer ett resultat av hur energimarknaden fungerar än av Vattenfalls framsynta investeringsstrategi. I framtiden riskerar Vattenfall att stå där med sina kärn- och kolkraftverk när marknaden och politiken kräver och behöver förnybar energi. Och det kommer att leda till en enorm utsatthet för Vattenfall samtidig som det riskera att underminera klimatmål både på global och på europeisk nivå. Vattenfall behöver helt enkelt räddas från sig själva. Och det är här jag kommer in i bilden.

Styrelsens främsta uppgifter är, förutom att utse VD och vice VD:

- att fastställa verksamhetens strategiska inriktnig 

- att godkänna större investeringar, förvärv och väsentliga förändringar av koncernens organisation

- att fastställa centrala policyer och instruktioner.