Jordbruket och klimatet

Jordbruket står för en fjärdedel av de globala utsläppen. En stor del av dessa utsläpp kommer från den industriella djurhållningen och användning av konstgödsel som släpper ut mängder av de superstarka växthusgaserna metan och lustgas.

Greenpeace Philippines Water Watch. © Gigie Cruz-Sy / Greenpeace

Vad är problemet med metan och lustgas?

Koldioxid är den växthusgas som oftast omnämns i klimatdebatten, och arbetet för att få ner utsläppen av denna gas är helt avgörande i kampen mot klimatförändringarna. Men för att säkra att vår planet är beboelig även i framtiden måste vi även snabbt reducera utsläppen från metan och lustgas. Sedan den industriella revolutionen har koncentrationen av lustgas i atmosfären ökat med ungefär 20 procent, och metanhalten med över 150 procent.

Metan är en extremt stark växthusgas men den är också kortlivad och bryts ner i atmosfären efter ca 10 år. Ofta beräknar man växthusgasernas uppvärmande effekt i ett hundraårsperspektiv och då bidrar metanutsläpp, trots sin korta livstid, 25 gånger mer till den globala uppvärmningen än koldioxid. Sett ur ett 20-årsperspektiv, som är högst relevant för klimatkrisen, skapar metanutsläpp omkring 80 gånger mer uppvärmning jämfört med samma mängd koldioxid. Utsläpp av lustgas värmer planeten omkring 300 ggr mer koldioxid sett ur ett 100-årsperspektiv och finns kvar i atmosfären i omkring 150 år. Lustgas bidrar även till att bryta ner ozonet i stratosfären.

Så samtidigt som vi drastiskt måste minska utsläppen av koldioxidutsläpp måste vi även fokusera på hur vi effektivt kan minska utsläppen av lustgas och metan.

Greenpeace förklarar metangas

Kolla in vår video där vi på ett grundligt sätt förklarar hur metangas bidrar till klimatförändringarna och varför korna ofta är i fokus när man pratar om metan och klimat!

Greenpeace förklarar lustgas

Kika på vår video där vi förklarar lustgas, varför det är en så stark växthusgas och vilken som är den främsta källan till utsläpp.

Falska lösningar

I dagens klimatdebatt lyfts inte frågan om lustgas speciellt ofta. Det är problematiskt, eftersom lustgas både är en så kallad ”superheater” och utsläppen av lustgas ökar. I Sverige kommer det mesta av lustgasutsläppen från användningen av konstgödsel inom jordbruket och utdikade våtmarker.

Metanutsläppen från idisslande djur, och då framförallt kor, har glädjande nog fått mer uppmärksamhet under senaste åren. Detta har dock främst fått den globala kött och mjölkindustrin att sparka bakut, vilket visat sig genom fifflande med utsläppsiffror, påkostade greenwashingkampanjer (som ofta är EU- finansierade), direkta lögner, falska lösningar och anklagelser mot företag som producerar plantbaserade livsmedel

Det är ingen tvekan om att industrin känner hettan från strålkastaren som riktas mot dem. Men istället för att ta situationen på allvar och ställa om sin produktion i linje med planetens bärkraft, har de satsat miljarder på att lura konsumenter och lobba politiker för att fortsätta sin business as usual. Det är förkastligt, och något som vi kommer sätta käppar i hjulen för med denna kampanj. 

Airplane flies over green fields in South America, spraying pesticides.
Lemons and oranges stored in boxes.

Faktiska lösningar

Det är beklagligt att företag och regeringar satsar så mycket resurser på att upprätthålla ett trasigt och destruktivt mat- och jordbrukssystem, när de faktiska lösningarna redan existerar. Studier visar att vi skulle klara livsmedelsförsörjningen för världens befolkning med en omlagd kost för vissa av oss, färre boskap globalt sett, regenerativa jordbruksmetoder samt en utfasning av  konstgödsel och bekämpningsmedel. Faktum är att det skulle skapa en säkrare livsmedelsproduktionen på sikt, eftersom vi skulle skapa mer resilienta och robusta system, som kan stå emot utmaningar såsom torka, översvämningar, sjukdomar och skadedjur. Alla problem vi redan kämpar med idag, men som beräknas öka de kommande åren

Vad vi gör

Greenpeace har länge arbetat med frågor om hållbart jordbruk och livsmedelsproduktionens påverkan på biologisk mångfald, miljö och klimat. I informationsbladet om metanutsläpp från animalieproduktionen kan du läsa mer om hur det orsakar snabb upphettning av vårt klimat, och i vår rapport Less is More presenterar vi hur en global reduktion med i snitt 50% av kött- och mejeriproduktionen krävs för att vi ska ha en chans att nå uppsatta klimatmål, och hur denna minskning kan möjliggöras.

Både inom EU och på nationell nivå arbetar vi med att upplysa makthavare om hur dagens industriella jordbruk är en av de största orsakerna till klimatförändringar och förstörda ekosystem, men också hur ett reformerat jordbruk kan bli en av de viktigaste lösningarna på just dessa problem.

Med vår nystartade Superheaters-kampanj kommer vårt arbete kring jordbrukets utsläpp av de superupphettande klimatgaserna intensifieras, så höll ögonen öppna!

Nyfiken på att veta mer?

Ta ett kik på de vanligaste frågorna vi får om detta (och våra svar på dessa)

1. Kor släpper väl inte ut additionell växthusgas, då de ingår i ett naturligt kretslopp?

Kor är inte klimatneutrala. Växter tar upp koldioxid genom fotosyntesen, omvandlar den till kolhydrater, fett och proteiner. Växten binder in en viss del i marken och använder en viss del till den egna tillväxten. När växten dör förmultnar den och släpper ut en del av den koldioxid som den tagit upp. Om en ko eller annan idisslare istället äter växten, skapas metan i kons matsmältning, som den rapar ut. Denna metan tillförs alltså additionellt till atmosfären. Man kan säga att kon växthusgasdopar växten den äter. Eftersom metan bara finns i atmosfären i ungefär ett decennium ökar inte metanhalten om vi håller ett konstant antal kor. Men eftersom antalet kor globalt sett ökat lavinartat de senaste 50 åren har även metanutsläppen gjort det. I och med att vi nu står mitt uppe i en klimatkris måste vi hitta sätt att kyla ned klimatet, genom att snabbt minska utsläppen av de kortlivade och kraftiga växthusgaserna som metan och lustgas, får vi lite mer tid att fasa ut fossila bränslen vilka står för majoriteten av koldioxidutsläppen. Minskar vi på alla antropogena utsläpp av metan har vi faktiskt fortfarande en chans att nå Parisavtalets 1,5 graders mål.

2. Varför skyller ni på korna, de har ju alltid funnits och är toppen då de omvandlar gräs till mat?

Vi skyller inte på korna, utan på ett trasigt matsystem som för länge sedan slutat tjäna sin roll. Vi menar att det behövs ett mindre antal kor som håller naturbetesängar öppna, bidrar till mer kolinbindning i jorden, ökad biologisk mångfald och dessutom ger fint gödsel för våra grödor. På så sätt är korna toppen. Problemet är att vi idag har ett helt ohållbart och ineffektivt jordbrukssystem och livsmedelsproduktion, med för många djur som istället för att bidra till den biologiska mångfalden utarmar den, bidrar till föroreningar, vattenbrist och klimatförändringar. Dessutom innebär dagens system ett extremt lidande för väldigt många av djuren i produktionen.

3. Kogödsel släpper väl också ut metan och lustgas, precis som konstgödsel?

Det stämmer, men idag har vi en dubbel utsläppare: för många kor och konstgödsel. I och med det uppdelade jordbruket står korna och bajsar i en del av landet, medan majoriteten av grönsaksodlingen sker i en annan del av landet. resultatet är en massa kogödsel som ligger och läcker ut till närliggande vattendrag och en tillförsel av kemiska näringsämnen som även de bidrar till förgiftning, övergödning av naturen och klimatförändringarna. Vi behöver färre kor och ett förbud mot konstgödsel.

4. Sverige behöver fler som betar och håller våra kulturlandskap öppna?

Sverige har färre kor nu än vi haft på många decennier. Det beror på att vi importerar 50 procent av det köttet och 30 procent mejeriprodukterna som vi konsumerar i Sverige. Men vi behöver knappast fler kor. De kor vi behöver är de som är på grönbete på naturbetesmarker större delen av (om inte hela) året. Idag går endas 2 procent av korna på naturbetesmarker och eftersom varken tjurar, kalvar eller lakterande/havande kvigor får gå ute är det i slutändan en ganska liten miljövinst med naturbetande kossor, utifrån dagens situation.

5. Varför slår ni ner på svenska bönder?

Det gör vi verkligen inte, vi på lantbrukarnas sida i omställningen mot ett hållbart matsystem. Våra bönder utför en helt livsviktig och samhällsbärande uppgift. Men med dagens förutsättningar har dock många, framför allt de som driver småskaliga gårdar, fått det svårt att få ekonomin att gå ihop. Allt färre unga väljer idag att bli bönder, vilket bidrar till avfolkningen av landsbygden och nedmontering av infrastrukturen, vilket leder till en negativ spiral. Snarare än att betraktas som vilken industri som helst måste lantbruket erbjudas rättvisa ersättningar för de miljötjänster de utför och få ordentligt betalt för sina varor, självklart även stöd för att ställa om till ett framtidssäkert, natur- och klimatkompatibelt jordbruk.

6. Sverige har väl världens bästa djurskydd?

Det är något man ofta hör svenska politiker och företag stoltsera med. Man kan ju börja med att fråga sig vad det innebär. Innebär det att djuren i den svenska djurindustrin mår bra, får sina behov tillgodosedda och får leva ett fullvärdigt liv? Knappast. Dessutom är detta en av många svåravlidade myter kring Sveriges förträfflighet på natur- och djurfronten. Studier visar att Sverige ligger efter på listan av världens länder när det kommer till djurvälfärd.

7. Är det viktigare att få ner utsläpp av metan och lustgas än av koldioxid?

Nej, men vi måste ha ett systemtänk där vi inte exkluderar vissa delar och bara fokuserar på andra. Utsläppen från fossila bränslen måste ner, och det måste ske fort. Men även om vi skulle sluta släppa ut koldioxid idag skulle jordens medeltemperaturen öka med minst 0,5 grader, eftersom koldioxid stannar i atmosfären under en så lång tid. Så för att sänka temperaturen på kort sikt behöver vi minska utsläppen av metan, som ju bara finns kvar i atmosfären i ca tio år. Vi behöver även få ner alla utsläpp av lustgas, eftersom det är en så stark växthusgas som precis som koldioxid är kvar länge i atmosfären.

8. Utan konstgödsel kan vi väl inte producera tillräckligt med mat?

Flertalet studier visar att vi kan klara matproduktionen för världens befolkning med en kombination av en omlagd kost för vissa av oss, färre boskap globalt sett, regenerativa jordbruksmetoder och en utfasning av konstgödsel och bekämpningsmedel. Faktum är att det skulle skapa en säkrare livsmedelsproduktionen, då vi skulle skapa mer resilienta och robusta system som är mer motståndskraftiga för utmaningar såsom torka, översvämningar, sjukdomar och skadedjur. Alla problem vi redan kämpar med idag, men som beräknas öka stort de kommande åren.

9. Om vi återväter våtmarker kommer de ju producera metan, och vi förlorar massa bra jordbruksmark?

Ja, men de utsläpp av lustgas och koldioxid vi blir av med i processen genererar ändå en nettovinst för klimatet. Många av de torrlagda torvmarkerna står idag dessutom oanvända. De torvmarker som faktiskt används läcker även de stora mängder lustgas och koldioxid. Istället för att hålla våtmarker utdikade borde vi odla på den mark som idag ofta förstörs genom asfaltering och bebyggelse, detta bör inte ske på våra bästa odlingsmarker.