I morse arrangerade Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ett seminarium med titeln Hur kan vi se till att naturskyddade områden inte skadas av fiske. Seminariet är en direkt reaktion på vårt arbete med att lyfta bristen på fiskeregleringar i marina skyddade områden och Greenpeace-rapporterna Fult Fiske och Brotten i Bratten. En panel bestående av mig från Greenpeace, Björn Risinger, generaldirektör för HaV, Maria Kilnäs, Länsstyrelsen i Västra Götaland och Staffan Danielsson, rådgivare till EU-parlamentarikern Isabella Lövin, samtalade för att besvara följande frågor:

Vem tar ansvar för att de skyddade områdena skyddas mot påverkan från fiske?

Svar: HaV nationellt, Länsstyrelserna regionalt.

På vilket sätt tar man ansvar?

Svar: Hittills har man inte tagit detta ansvar, men nu lovar HaV att gå från ord till handling och att fisket ska vara ”bra” reglerat i alla Natura 2000-område senast 2015.

Det är en generöst tilltagen tidsram med tanke på att fisket i t ex Natura 2000-områdena Fladen och Lilla Middelgrund i Kattegatt enligt EU-lag skulle skyddats från allt fiske som kan skada miljöerna i områdena redan i samband med att de skapades år 2003.

Sveriges regering har flera gånger understrukit att även fiskeverksamheter måste visa att de inte kommer att skada miljön i Natura 2000-områden i en miljöprövning – utan sådan prövning ska de inte få tillstånd att fiska inne i områdena.

- Vilka regler som gäller är fullständigt klart. Jag är beredd agera om nya uppgifter visar att skyddet av de marina Natura 2000-områdena är bristfälligt, sa Lena Ek till Göteborgstidningen den 1 maj 2012.

Nu väntar vi bara på att regeringen, HaV och kustlänen ska göra just det – agera! För att både få ett effektivt skydd på plats och skapa tydlighet i hur lagstiftningen på området ska tydas rekommenderar vi nu att myndigheter och politiker går fram på flera fronter:

Som ett första steg bör regeringen genast göra klart för länsstyrelserna att lagstiftning som syftar till att Sverige ska leva upp till EU:s Art- och habitatdirektiv inte är något som kan tillämpas efter tycke och smak. Detta säkerställs genom att regeringen snarast meddelar att kravet på tillståndsprövning av fiske i marina Natura 2000-områden kommer att skrivas in i nästa regleringsbrev. Detta grundskydd kan sedan kompletteras genom reservatsbildning, fiskerireglering eller andra åtgärder.

För marina skyddade områden i ekonomisk zon rekommenderar vi att man även meddelar EU-kommissionen vilka fiskeregleringar som måste till för att garantera gynnsam bevarandestatus för arter och habitat. I utsjön innebär det i praktiken att fiske helt förbjuds i Natura 2000-området, plus en omgivande buffertzon.

Ingen idag befintlig lagstiftning garanterar i sig ett fullgott skydd för våra marina miljöer. Det är därför oerhört viktigt att regeringen instruerar ansvariga myndigheter att etablera en skarp praxis för hur skyddslagarna tillämpas. Ett avskräckande exempel är förbudet mot att dumpa avfall i havet, som helt underminerats av en omfattande dispensgivning.

På åtta år måste Sverige som minst fördubbla arealen skyddat hav. Det kräver planering, tid och pengar. Sverige måste omedelbart ta fram en färdplan för att identifiera och skydda de havsområden som ska ingå i detta nätverk. Utan en sådan färdplan kommer målet garanterat inte nås i tid.

Läs mer i Miljöaktuellt och se hela seminariet på webb-tv här.