Länsstyrelserna ska kräva tillstånd av yrkesfiskare som vill fiska i marina Natura 2000-områden. För att tillstånd ska kunna utfärdas måste yrkesfiskarna först göra en miljökonsekvensbeskrivning där de visar att det fiske som bedrivs inte skadar de djur- och livsmiljöer som de skyddade områdena ska skydda. Det innebär att landets länsstyrelser idag bryter mot lagen genom att inte leva upp till sitt tillsynsansvar enligt miljöbalken!

Det viktiga klargörandet gör miljöminister Lena Ek i ett svar på en skriftlig fråga i Riksdagen sedan vi anmält Sverige till EU-kommissionen för avsaknaden av fiskeregleringar i marina skyddade områden, ett tydligt brott mot EU:s miljölagar, Art- och habitatdirektivet.

Miljöministerns besked innebär att landets länsstyrelser idag bryter mot miljöbalken genom att inte sköta tillsynen av de marina Natura 2000-områdena! Av landets 274 marina Natura 2000-områden har någon form av fiskeregleringar bara införts i sex stycken. I resten av områdena återstår arbetet att bedöma behovet av samt införa regler som säkerställer att fisket – i många fall destruktiv bottentrålning och nätfiske som direkt hotar bottenlevande organismer och fåglar – inte hotas av verksamheten.

Det är mycket bra att yrkesfisket nu ska jämställas med alla andra verksamheter som kan påverka naturvärdena i Natura 2000 negativt. Att vindkraft, kabeldragning, sand- och grusutvinning och annan verksamhet måste miljökonsekvensbeskrivas och ges tillstånd innan de kan sätta igång är sedan länge en självklarhet. Yrkesfisket är idag friskrivna från miljöbalkens krav på miljöhänsyn. En absurd situation då yrkesfisket av Helcom och många andra bedömare listas som ett av de allvarligaste hoten mot havens ekosystem. Det är svårt att tolka Lena Eks svar på annat sätt än att fisket från och med nu ska miljöprövas precis som alla andrar verksamheter. Det ligger också i linje med de besked som fd miljöministern Andreas Carlgren tidigare gett gällande hur destruktivt fiske i marina Natura 2000 områden bör regleras.

Faktum kvarstår dock. Medan regeringen och länsstyrelsen i Halland tjafsar om vem som ska göra vad för att skydda de marina Natura 2000-områdena Fladen och Lilla Middelgrund fortsätter bottentrålare att skövla de unika miljöerna. Det är ett brott mot EU:s miljölagar.

Frågan är varför länsstyrelsen i till exempel Halland, som alltså är skyldig att kräva tillstånd för fiske i Fladen och Lilla Middelgrund, inte gjort någonting hittills. På direkt fråga svarar de ansvariga tjänstemännen att de inte anser sig ha mandat att kräva tillstånd för fisket. Enligt dem skulle det bli ett himla liv internt på länsstyrelsen om de på eget initiativ begärde in tillstånd från yrkesfiskare som vill fortsätta fiska i Natura 2000-områden. I regel saknar länsstyrelserna också personal och resurser som kan genomföra den lagstadgade tillståndsprövningen, vilket framkom när vi intervjuade havshandläggare på länsstyrelserna tidigare i år.

Vi uppmanade redan i samband med vår anmälan till EU-kommissionen Sverige att göra två saker:

- Införa ett moratorium mot yrkesfiske i marina Natura 2000-områden under tiden som

relevanta fiskeregleringar förbereds och införs.

- Se till att länsstyrelserna öronmärker en tillräckligt stor del av sin budget för att kunna

leva upp till miljöbalkens och Art- och habitatdirektivets krav på marint skydd.

De råden ser ut att hålla även efter att Lena Ek gett sin syn på hur destruktivt fiske i Natura 2000-områden ska regleras.Under tiden bryter både Sveriges regering och länsstyrelserna mot miljölagarna, var och en på sitt håll. Den stora förloraren är som vanligt havsmiljön och de fiskbestånd både ekosystemet och våra yrkesfiskare är beroende av för att överleva.

Ikväll vid 19-tiden kommer miljöpartisten Helena Leander att debattera frågan med miljöminister Lena Ek. Du kan följa debatten på riksdagens hemsida

Vi kommer naturligtvis att följa debatten och kommentera via Twitter, kolla in @JanIsakson eller @greenpeaceSE.

 

Jan Isakson

PS Du kan fortfarande skriva under vår anmälan av Sverige till EU-kommissionen för brott mot EU:s miljölagar. Ju fler vi är som ställer oss bakom anmälan desto större chans att EU-kommissionen tar Sverige i örat och ser till att regeringen inför de fiskeregeringar som lagen kräver. Skriv under här. DS.