Wind power plant

Klockan 12 idag presenterar EU-kommissionen sin så kallade vitbok med förslag på vilka klimat- och energimålsättningar Europa ska ha till och med 2030. Förhoppningarna har varit att de tre tidigare målen som EU haft för att minska utsläppen, öka den förnybara energin och effektivisera energianvändningen skulle följas upp med tre ambitiösa och bindande mål för 2030 för att klara klimatmålen och stödja en hållbar energiutveckling. Så ser tyvärr inte ut att bli fallet.

2030-målen är den viktigaste beståndsdelen för att etablera ett starkt klimatpolitiskt ramverk i EU. Men det är inte bara Europas framtid som avgörs senare i vår när medlemsländernas regeringschefer ska fatta beslut om målen. Under 2015 kommer klimatförhandlingarna, COP21, att äga rum i Paris och förhoppningarna är att det under det mötet ska antas ett nytt verkningsfullt klimatavtal. För att detta ska bli verklighet krävs att parterna lägger sina åtaganden på bordet i god tid innan mötet och att EU går före med ambitiösa och bindande mål.

Är då loppet kört om dagens besked är för negativt?
Nej, inte alls. Förslaget som presenteras idag är just ett förslag och det finns stora möjligheter för exempelvis Sverige att driva på för mer ambitiösa målsättningar. Beslutet väntas komma senare i vår.

 En central faktor för att 2030-målen ska bli en drivkraft för europeisk klimat-, energi-, jobb- och finanspolitik är att ambitionsnivåerna blir höga nog:

  • Minska utsläppen av växthusgaser med 55 %
  • Öka andelen förnybar energi till 45 %
  • Energieffektivisera med 40 %

Förutom ambitionsnivån är en stor stötesten huruvida det ska finnas något bindande mål kring förnybar energi eller inte. Den svenska regeringen har varit olyckligt tyst och har inte slutit sig till de 9 länder som tydligt visat att det krävs ett mål kring förnybar energi. Idag kommer kommissionens egen konsekvensanalys blir offentlig och när det blir tydligt vilka effekter ett ensamt mål får bör det vara omöjligt för den svenska regeringen att fortsätta tveka. 

Ibland hörs röster för att ett ensamt klimatmål är det billigaste sättet att nå utsläppsminskningar men detta är en myt som sprids av de enda som tjänar på detta, nämligen kärnkraftsindustrin och den fossila industrin.  Kommissionens egna modeller visar att förnybar energi kommer behöva vara Europas huvudkälla för energi i framtiden. Investeringarna måste göras de närmaste åren och för mycket politisk osäkerhet äventyrar dessa investeringar.

I kommissionens konsekvensanalys framkommer att ett ensamt mål skulle leda till att målet nås med kärnkraft och kolkraft. Dessutom finns det en rad ekonomiska vinster med att anta tre bindande mål enligt kommissionens scenarier. Importen av fossil energi beräknas minska med 19 % till skillnad från endast 7 % vid ett ensamt mål. Andelen nya jobba förväntas öka med 1250 000 nya jobb vid tre mål istället för 680 000 jobb med ett ensamt mål. 

Sverige är ett litet land men i en union där grupperingar drar åt olika håll och Sverige står i mitten utan att berätta vad de står, kan ett kraftigt uttalande från regeringen vara det som behövs för att få EU-skutan på rätt kurs. 

Läs mer om ämnet här