Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Greenpeace vill placera trålhinder på Fladen och Lilla Middelgrund

- anmälan lämnas in idag, bjuder in till samråd

Pressmeddelande - 26 februari, 2009
Greenpeace anmälde idag till länsstyrelsen i Halland att organisationen planerar att placera trålhinder i form av stora stenar i Natura 2000-områdena Fladen och Lilla Middelgrund. Idag bottentrålas områdena intensivt av svenska, danska och tyska trålare i jakt på havskräfta och torsk. Greenpeace vill därför att regeringen ger ansvariga myndigheter i uppdrag att placera ut trålhinder för att skydda de biologiskt viktiga havsbottnarna.

Greenpeace placerar ut de första av sammanlagt 1000 granitblock på botten utanför ön Sylt i Nordsjön. Stenblocken syftar till att hindra det destruktiva fisket som bedrivs vid det känsliga revet och Greenpeace kräver samtidigt att området görs om till ett marint reservat.

- Med dagens regelverk är det i praktiken omöjligt skydda värdefulla havsmiljöer från destruktivt fiske med politiska beslut. Däremot finns det inget som hindrar myndigheterna att fysiskt skydda biologiskt viktiga havsbottnar med trålhinder. Tills myndigheterna gör sitt jobb kommer vi att fortsätta vårt arbete med att fysiskt stoppa destruktivt fiske, säger Staffan Danielsson, ansvarig för havsfrågor på Greenpeace.

Enligt EU-reglerna ska Sverige säkerställa att Fladen och Lilla Middelgrund får ett skydd som garanterar ”gynnsam bevarandestatus” inom sex år från Natura 2000-områdenas bildande. Dessutom är Sverige skyldigt att förhindra försämringar och skador på naturvärdena. Nu har det gått fem år och regeringen har ännu inte skyddat områdena från hot som till exempel bottentrålning.

Som en del i förberedelserna för utplacering av trålhinder har Greenpeace, även om det inte finns några formella krav på en sådan, gjort en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Idag öppnas också ett diskussionsforum på nätet där MKB:n och projektet för fysiskt skydd av Fladen och Lilla Middelgrund kan diskuteras.

- Vi hoppas få synpunkter från ett brett spektrum av intressenter, från marinbiologer, tjänstemän med ansvar för havsförvaltning, politiker till yrkesfiskare och allmänhet. Dessutom kommer ett par samrådsmöten att arrangeras i den berörda regionen, det första hålls den 12 mars i Varberg, säger Staffan Danielsson.

Regeringen Reinfeldt har sagt att havsmiljön ska vara prioriterad. Men de ansvariga, miljöminister Andreas Carlgren och jordbruksminister Eskil Erlandsson, har hittills misslyckats med att skydda våra mest känsliga havsområden från skövling.

För att bryta dödläget måste Sverige nu arbeta med skyddet av havsmiljön på flera fronter. Därför uppmanar Greenpeace statsminister Fredrik Reinfeldt:

• Att ge ansvariga myndigheter i uppdrag att – tills regelverket medger andra skyddsformer – fysiskt skydda unika och känsliga havsmiljöer från destruktivt fiske genom att till exempel placera stenblock eller andra fiskehinder på aktuella bottnar.

• Att agera för att EU-kommissionen uppmanar EU:s ministerråd att införa ett permanent fiskeförbud i Fladen och Lilla Middelgrund för att skydda havsmiljön enligt åtagandena inom Natura 2000 och bevarandeplanerna för områdena.

• Att i rollen som ordförande för EU (regeringen tog över ansvaret för unionens fiskefrågor redan vid årsskiftet) ta initiativ för att skapa ett regelverk på EU-nivå som ger medlemsstaterna rätt att själva skydda Natura 2000-områden.

Marina reservat – stängda för fiske - gynnar ofta fisket i de kringliggande områdena genom så kallad “spillover” effekt. Yrkesfiskarnas fångster blir därför goda utanför reservaten. En sammanfattande analys av mer än 40 studier, utförd av Gell & Roberts 2003, visar att fisket gynnas maximalt om 20-40 procent av fiskevattnen avsätts som reservat. Provfisken nyligen utförda av Fiskeriverkets kustlaboratorium visade att området runt Gotska sandön, som stängdes för fiske den 1 juni 2006, nu bokstavligen flödar över av plattfisk. Preliminära resultat visar att plattfiskarna efterhand lämnar området och därmed gynnas fisket i omgivande vatten

 

Läs miljökonsekvensbeskrivningen, lämna ett remissvar eller bara en kommentar i vårt diskussionsforum.

 

Ämnen