Valross.

Föroreningar

Arktis har under en längre tid haft höga halter av miljögifter som PCB, DDT och tungmetaller. Det mesta kommer från industrier långt därifrån. Halterna av miljögifter i den mat urbefolkningarna traditionellt äter, som fet fisk, säl och val, är nu så höga att människors hälsa äventyras.

Men utsläppen kommer även från industriell verksamhet i Arktis, bland annat från gruvbrytning och gruvdrift. När nu flera av världens stora oljebolag har meddelat att de planerar att kraftigt utvidga exploateringen av olja i Arktis ökar risken för allvarliga föroreningar.