Syklister i Zagreb i Kroatia i protest mot fossile brensler. Teksten på det 16 meter lange banneret sier "Break Free from Fossil Fuels".
Som en del av Break Free-bevegelsen organiserte Greenpeace i Kroatia sammen med lokale organisasjoner protestsykkeltur i Zagreb, og ba om en slutt på fossile brensler og overgang til fornybar energi. Rundt 1500 syklister deltok. © Branko Drakulic / Greenpeace

Fossil energi, eller fossile brensler, er en samlebetegnelse på kull, olje og gass. Felles for dem er at de er ikke-fornybare energikilder, og at de ved forbrenning slipper ut store mengder CO2. Vi jobber for å stoppe nye prosjekter med fossil energi, så vi kan klare å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader.

Hva er fossil energi?

Fossil energi, eller fossile brensler, er en samlebetegnelse på kull, olje og gass. Dette inkluderer betegnelser som tjæresand, brunkull, skifergass, oljesand og nordsjøolje. Fossile brensler oppstår gjennom naturlige prosesser der organiske rester fra planter og dyr – gjennom millioner av år – blir omdannet til kull, olje og gass. De kalles ikke-fornybare energikilder, fordi de utvinnes i et så stort tempo at naturen ikke rekker å omdanne ny olje, kull og gass. Dette til forskjell fra fornybare energikilder som sol og vind, som ikke vil gå tomt selv om vi installerer flere solcellepaneler eller vindmøller.

Hva er problemet med fossil energi?

Enorme klimagassutslipp, dødelig luftforurensing, og ødeleggelse av biologisk mangfold er bare noen av problemene knyttet til fossil energi. Les mer om det nedenfor.

Fossil energis klimaproblem

Når kull, olje og gass forbrennes, slippes det ut store mengder CO2. Dette bidrar til å forsterke og akselerere klimakrisen. 75 prosent av alle klimagassutslipp kommer fra forbrenning av fossil energi. For CO2, den mest diskuterte klimagassen, kommer 90 prosent av utslippene globalt fra fossil energi.

Klimaforskerne har altså konkludert med at bruken og produksjonen av fossil energi er hovedgrunnen til klimakrisen. I 2022 utgjorde fossil energi 81 prosent av energiforbruket globalt.

Skal vi greie verdens mål om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader, må forbruket av fossil energi drastisk reduseres fram mot 2030. Utslippene må halveres innen utgangen av dette tiåret. Skal vi greie det, må forbruket av fossil energi kuttes med 6 prosent årlig. Fram til 2050 må bruken av fossil energi fases ut. 

Klimakrisen fører til mer ekstremvær som flom, tørke og skogbranner. Les mer om klimaendringer her, og om konsekvenser av klimaendringene her.

Dødelig luftforurensning – et gedigent problem

I tillegg til klimaproblemet fører forbrenning av fossil energi til dødelig luftforurensning. Verst er kullkraft, men også forbrenning av olje og gass gir luftforurensning. Anslagene varierer, men enkelte rapporter antyder at så mange som 8,7 millioner mennesker dør for tidlig hvert år på grunn av luftforurensning fra fossil energi. Det er så mye som 1 av 5 dødsfall globalt.

Fossil energi ødelegger biologisk mangfold

Vi er midt i både en klimakrise og en naturkrise. Disse forsterker hverandre. Klimakrisen, som drives av forbrenning av fossil energi, bidrar med sine voldsomme temperaturøkninger til å ødelegge naturen. De siste årenes hetebølger har ført til massedød av dyreliv. Anslag peker på at en hetebølge i 2021 i Nord-Amerika tok livet av en milliard dyr i havet, for det meste blåskjell.

Klimakrisens økende temperaturer og ekstremvær ødelegger naturen, og samtidig fører utvinningen av fossil energi til omfattende naturødeleggelser. I Norge letes det etter olje og gass i en rekke sårbare områder, og i flere regnskogsområder er det enten planer om utvinning av olje, kull og gass, eller allerede eksisterende utvinning.

Hvordan vi jobber imot mer fossil energi

Skal vi stoppe klimakrisen og naturødeleggelsene fra fossil energi, så må vi stanse alle nye prosjekter for mer olje, kull og gass. Vi jobber for å lykkes med dette på en rekke ulike måter: fra lobbyvirksomhet til klimasøksmål, folkelig mobilisering, aksjoner, avsløringer og gjennom å spre kunnskap.

Folkelig mobilisering

Vi jobber for å få med oss folk i kampen mot mer fossil energi, som FNs klimapanel sier det ikke er plass til om vi skal begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader. Vi har flere underskriftskampanjer. Vi er med og arrangerer demonstrasjoner og klimamarsjer. For eksempel støttet vi oppunder Klimabrølet, som i 2019 samlet titusenvis av folk for økt klimahandling. 

Kunnskap og kunnskapsspredning 

Vi bidrar aktivt til å øke kunnskapsnivået om klimakrisen, og hvordan dette skyldes forbrenning av fossil energi. Vi har en egen forskningsenhet som du kan lese mer om her, vi er en offisiell observatør i FNs klimapanel, vi bestiller uavhengige rapporter og bidrar til å sette klima på dagsorden både i media og sosiale medier.

Alternativer til fossil energi

Vi jobber aktivt for alternativer til fossil energi. Siden Norge er en storeksportør av fossil energi, er fokuset vårt her mest på produksjon av ny olje og gass, selv om vi også jobber for grønne alternativer som havvind i Norge. I Europa og andre steder hvor vi har kontorer, jobber vi mer for løsningene som vil kutte forbruk av fossil energi. Det inkluderer for eksempel en styrket satsing på kollektivtrafikk og el-biler.

Klimasøksmål

En viktig del av arbeidet vårt mot ny olje og gass i Norge har de siste årene vært klimasøksmål. Sommeren 2023 lanserte vi et nytt klimasøksmål mot den norske stat, hvor vi saksøker den endelige godkjenningen av tre nye oljefelt. Du kan lese mer om klimasøksmålet her

Lobbyvirksomhet

En viktig del av jobben vår for å stanse klimakrisen er god kontakt med politikere og beslutningstakerne i samfunnet. Vi har god kontakt med en rekke politikere og politiske partier. I tillegg jobber vi med å påvirke Equinor, Norges største klimaforurenser, gjennom blant annet å sende inn forslag til generalforsamlingen til Equinor og å ha kontakt med store og små investorer i Equinor.

Fossil energi – konklusjon

Fossil energi slipper ut store mengder CO2. Klimaforskerne har konkludert med at bruken og produksjonen av fossil energi er hovedgrunnen til klimakrisen. Skal vi klare å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader, må forbruket av kull, olje og gass drastisk reduseres fram mot 2030, og fram til 2050 må bruken av fossil energi fases ut. Greenpeace jobber derfor på forskjellige måter for å stoppe nye prosjekter med fossil energi.